สร้างห้องตรวจสารพิษอาหารในตลาด

/data/content/25128/cms/e_efgkmntvw369.jpg

          กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้ตลาดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารสด มีห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษตกค้างในอาหาร เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพและตรวจหาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผัก 10 ชนิดที่คนไทยนิยมบริโภคสูง

          นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานรณรงค์เปิดห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษตกค้างในอาหารและนิทรรศการอาหารปลอดภัย และมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัย (Food Safety)ให้กับพ่อค้าแม่ค้า จำนวน 160 ร้านณ ตลาดยิ่งเจริญ ว่า กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัยตั้งแต่ ปี 2555 โดยมีตลาดกลางค้าส่งนำร่อง จำนวน 10 แห่งซึ่งดำเนินการภายใต้นโยบายการเร่งรัดการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตลอดจนด้านอาหารปลอดภัย

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ขยายการดำเนินงานครอบคลุมตลาดกลางค้าส่งทั่วประเทศ 28 แห่ง พร้อมจัดทำแผนเฝ้าระวังผักสด/ผลไม้สดตลาดกลางค้าส่งในกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ตรวจหาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผัก 10 ชนิดที่คนไทยนิยมบริโภคสูง ได้แก่ คะน้า ตำลึง คื่นช่าย กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว พริก ผักกาดขาว ผักบุ้ง โหระพา และกระเพรา ซึ่งจากผลการตรวจเฝ้าระวังตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2556 มีจำนวนตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด 6,114 ตัวอย่าง พบไม่ปลอดภัย จำนวน 125 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 2.04 และแจ้งผลการตรวจให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ขยายขอบข่ายการดูแลอาหารปลอดภัยไปยัง Megastores ทั่วประเทศและตลาดสดขนาดใหญ่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งที่อยู่ในเมืองและกระจายอยู่รอบนอกจำนวนกว่า 700 สาขาเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

          นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สนับสนุนให้ตลาดกลางค้าส่งรวมถึงตลาดขนาดใหญ่ที่จำหน่ายอาหารสดมีห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษตกค้างในอาหาร ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2555 – ปัจจุบัน มีตลาดที่ได้รับการพัฒนาและจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษในอาหารแล้วทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตลาดสุรนคร จังหวัดนครราชสีมา ตลาดอุดรเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี และตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพมหานคร

          อธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ผักและผลไม้เป็นผลผลิตทางเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย นอกจากการบริโภคของคนในประเทศแล้วยังเป็นสินค้าที่สำคัญส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วย แต่อย่างไรก็ดีการเพาะปลูกพืชผักผลไม้ยังมีการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืชทำให้ตรวจพบการตกค้างของสารเคมีอยู่ในผลผลิตทางการเกษตรซึ่งสารเคมีดังกล่าว มีผลให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคต่อมไร้ท่อ และ โรคอื่นๆ

         เนื่องจากในปัจจุบัน“ตลาดกลางค้าส่งหรือตลาดขนาดใหญ่” เป็นแหล่งรวบรวม กระจายสินค้าพืชผลทางการเกษตรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ฉะนั้นการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพสินค้าที่ตลาดกลางค้าส่งหรือตลาดขนาดใหญ่ ก่อนส่งสินค้ากระจายไปยังตลาดสดค้าปลีกต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญและการดำเนินงานของโครงการนี้เป็นการ   บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืน

 

 

         ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code