สร้างสุขได้ด้วย ‘ตลาดนัดสีเขียว’

โครงการดีๆ จากใจคนสุรินทร์

 

          การพัฒนาเกษตรยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งถือเป็นเรื่องที่ทำควบคู่กันได้ยาก โดยเฉพาะในแง่ปฏิบัติ เนื่องจากทั้ง 2 แนวทางต่างเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันอย่างจริงจัง แต่สำหรับที่ จ.สุรินทร์ การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและชุมชนเข้มแข็งดูจะเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทำให้ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว ผ่านการใช้โครงการ ตลาดนัดสีเขียว ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

สร้างสุขได้ด้วย ‘ตลาดนัดสีเขียว’

          ซึ่งนางธัญญา แสงอุบล เลขาสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ จ.สุรินทร์ กล่าวว่า โจทย์ของการทำโครงการตลาดนัดสีเขียวคือ ชาวบ้านต้องมีเศรษฐกิจเป็นของตัวเองสินค้าที่นำมาจำหน่ายในตลาดจะต้องเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดจากสารพิษ ยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่ตรงนี้ได้กลายเป็นอีก 1 ทางเลือกในการดูแลสุขภาพเป็นช่องทางการสื่อสารที่ให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหาและเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ กระชับความสัมพันธ์ของผู้บริโภคในชุมชนเมืองกับคนท้องถิ่นที่เป็นเกษตรกรให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

 

          ส่วนการทำงานเชิงนโยบายในการบริหารตลาดนัดสีเขียว นางธัญญา กล่าวว่า ถือเป็นความโชคดีเพราะทั้งผู้ว่าราชการและ อบจ.ต่างสนับสนุนและให้อิสระในการทำงาน จนงานทุกอย่างที่ออกมาสำเร็จส่วน สสส. ช่วยทำให้เกิดจุดเริ่มต้นจุดประกายให้ภาคส่วนที่ทำงานเพื่อท้องถิ่นและสังคมมาร่วมพูดคุย หารือแลกเปลี่ยนและตั้งจุดมุ่งหมายในการทำงานร่วมกันจนเกิดการผลักดันไปสู่ภาคนโยบาย

 

          “โครงการนี้เกี่ยวร้อยคนสุรินทร์ให้ร่วมกันทำงานทุกด้าน อาทิ เกษตรอินทรีย์การจัดการขยะและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมรวมถึงการรณรงค์งดดื่ม ลด ละ เลิกอบายมุข การทำงานกับเยาวชนและครอบครัว จนไปสู่การขับเคลื่อนจากท้องถิ่นไปสู่เมืองและนโยบายทางภาครัฐ โดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง” เลขาสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์กล่าว

 

          นายวิเชียร ชวลิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า นโยบายด้านสุขภาพที่ทาง จ.สุรินทร์กำลังเร่งทำงานอยู่ในขณะนี้คือ รักษาวิถีการปลูกข้าวหอมมะลิแบบปลอดสารพิษ จัดระเบียบให้ตลาดสดสะอาดตรงตามมาตรฐานที่วางไว้ ในขณะเดียวกันก็เร่งขยายการเปิดพื้นที่ตลาดนัดสีเขียวควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ ยังทำการรณรงค์ลดการดื่มในงานบุญประเพณีโดยทำความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งการวางยุทธศาสตร์แบบนี้จะทำให้นโยบายเข้าถึงชุมชนและชาวบ้านมากขึ้น

 

          ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต่อว่า ต่อจากนี้จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านและทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจตรงกันในแนวทางการขับเคลื่อนให้สุรินทร์กลายเป็นจังหวัดน่าอยู่ผ่านทางนโยบายรัฐพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันคิดช่วยกันทำ โดยที่หน่วยงานของรัฐจะไม่เข้าไปบังคับให้เกิดการปฏิบัติตามถึงแม้ว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมช้า แต่เชื่อว่าแนวทางนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

          ด้านนายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืนถือเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่าย ลำพังแค่ไม่กี่หน่วยงาน คงไม่สามารถพัฒนาเมืองสุรินทร์ให้น่าอยู่ได้และเพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างเต็มที่ ทางอบจ.ก็พร้อมให้การสนับสนุนและหนุนเสริมในทุกเรื่อง

 

          “ตลาดนัดสีเขียวถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเหมือนเป็นการรณรงค์ทางอ้อม เพื่อให้ทุกคนรู้จักหลักคิดและเห็นตัวอย่างที่ดีเมื่อชาวบ้านหันมายึดหลักเกษตรอินทรีย์สิ่งที่ตามมาคือ การกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เมื่อสิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุล คนมีความสุข สังคมก็จะดีและสุดท้าย จ.สุรินทร์ก็จะกลายเป็นเมืองน่าอยู่” นายกอบจ.สุรินทร์ กล่าว

 

          น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผอ.สำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สสส. กล่าวว่า หลักของสสส.คือให้คนสุรินทร์ได้ทำเพื่อสุรินทร์พร้อมเสริมพลังให้ทุกฝ่ายหันหน้ามาคุยถึงความต้องการและจุดร่วมในการไปถึงเป้าหมายร่วมกันโดยไม่แยกส่วน แม้ทุกคนจะขับเคลื่อนในเรื่องที่ต่างกันเพราะสุดท้ายทุกคนก็มุ่งหวังไว้ว่าสุรินทร์จะต้องเป็นจังหวัดที่เข้มแข็งและน่าอยู่โดยระยะเวลาหลังจากนี้ ทั้งภาคประชาชนและรัฐจะต้องร่วมกันกำหนดจังหวะการก้าวและขับเคลื่อนในการทำงานกันอย่างร่วมแรงร่วมใจ

 

          “ภูมิใจในคนสุรินทร์ วันนี้กระบวนการสร้างสุขภาวะให้แข็งแรงในสุรินทร์กำลังเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เชื่อแน่ว่าหากเป็นอย่างนี้ต่อไป ทุกภาคส่วนในจังหวัดสุรินทร์จะอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข”น.ส .ดวงพร กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

Update 17-03-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

 

Shares:
QR Code :
QR Code