สร้างสุขภาวะ เพื่อข้าราชการมีสุข

ปลัดแรงงาน เผย ก.แรงงาน รับต่อยอด 2 โครงการที่เสนอผ่านโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน (นปปร.) คาดหวังเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สร้างสุขภาวะบุคลากร เพื่อ ขรก.มีสุข ด้าน สสส. เสนอเชิญผู้แทน ILO ร่วมงานนำแนวทางช่วยขยายผล


สร้างสุขภาวะ เพื่อข้าราชการมีสุข thaihealth


แฟ้มภาพ


หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการแรงงานน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการที่เกิดจากการต่อยอดจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน (นปปร.) ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกกรม ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง หน่วยงานภายนอก อาทิ สื่อมวลชน NGO เข้ามาร่วม ทั้ง 68 คน เบื้องต้นมี 2 โครงการ คือ โครงการแรงงานน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ และโครงการแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี มีผลิตภาพแรงงานสูง เป็นโครงการที่กระทรวงแรงงานได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรียกว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานด้านแรงงาน


ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า โครงการกระทรวงแรงงานน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ จะได้นำมาพัฒนาในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นการสร้างสุขภาวะในองค์กรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเป็นหน่วยงานที่ต้องไปขับเคลื่อนงานกับภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ Happy Workplace กระทรวงแรงงานได้ขับเคลื่อนในสถานประกอบการจำนวนมากแต่โครงการดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการกระทรวงแรงงาน ฉะนั้นโครงการฯ นี้จึงมุ่งเน้นในการที่ให้แต่ละกรมใช้ในการพัฒนาองค์กรภายใน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้แต่ละหน่วยงานเริ่มเขียนแผนงานเพื่อมานำเสนอแล้ว โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จะเน้นเรื่อง Happy Money กรมการจัดหางาน (กกจ.) เน้นเรื่องของการบริหารจิต ลดความเครียดจากงาน สำนักงานประกันสังคม (สปส. ) เน้นเรื่องออฟฟิศ ซินโดรม การนั่งทำงานนานๆ ท่าซ้ำๆ เน้นเรื่องของสุขภาพ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เน้นเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ ถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบทั้งกายและใจของคนในองค์กร เพื่อผลักดันไปสู่การทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกต่อไป


ด้านโครงการแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี มีผลิตภาพแรงงานสูง เป็นโครงการต่อยอดสถานประกอบการ ที่ทำโครงการความปลอดภัยมาขยายผล ในการดูแลแรงงานอย่างครบวงจร เพื่อสร้างองค์กรเข้มแข็ง และมีความสุข ฉะนั้นองค์กรก็จะมีสุขภาพอนามัยดี ปลอดภัย และมีสุขภาพแรงงานที่ดีจะเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มั่นคง มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เป็นองค์กรที่เกิดความสุขโดยสร้างมาจากภายในองค์กรเอง เป็นการสร้างขึ้นร่วมกันของคนที่อยู่ในองค์กร ในการสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข


"2 โครงการดังกล่าวถือเป็นผลผลิตจากโครงการ นปปร. ที่นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามคิดว่ายังมีโครงการดีๆ ซึ่ง นปปร. ทั้งสองรุ่นคิดขึ้นมา โดยรุ่นที่ 2 มองในแง่ของเรื่องของเพศหญิง การดูแลเรื่องของแรงงานหญิง รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการเหล่านี้หากนำมาปรับให้เข้ากับโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงแรงงานก็จะสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่กว้างขวางขึ้นได้" ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว


ด้าน นพ.ชาญวิทย์ วสันธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า อยากให้กระทรวงแรงงานเชิญผู้แทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานด้วย จากผลผลิตของผู้เข้าอบรมโครงการ นปปร. ซึ่งได้เสนอโครงการ/แผนงานต่อยอดในมิติแรงงานปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยดี มีผลิตภาพแรงงานสูง จะส่งผลดีกับประเทศไทยเป็นการแสดงให้นานาประเทศเห็นว่าประเทศไทยดำเนินการจริงจังในการดูแลแรงงาน โดยมีผู้แทน ILO เป็นผู้สะท้อนให้ต่างประเทศรับทราบข้อมูลการดำเนินงานด้านแรงงานของประเทศไทย


 


 


 ที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ 

Shares:
QR Code :
QR Code