สร้างสุขภาวะให้พระในกรุง

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


สร้างสุขภาวะให้พระในกรุง  thaihealth


แฟ้มภาพ


ปัจจุบันพระสงฆ์มีสุขภาพที่ไม่สู้ดีนัก เนื่องจากจำเป็นต้องฉันอาหารที่ประชาชนทำบุญถวายไม่สามารถเลือกฉันได้ เพราะข้อจำกัดด้านพระวินัย จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการฉันอาหาร


พญ.วันทนีย์ วัฒนะ  รองปลัดกรุงเทพมหานครนพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และ พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์มหาเถรสมาคม แถลงข่าวโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร


โดย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของกรุงเทพมหานครคือ การดูแลสุขอนามัยของประชาชนโดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 73 แห่ง และมีโรงพยาบาลในสังกัด 9 แห่ง ร่วมดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่กรุงเทพมหานครต้องให้การดูแลด้านสุขภาพอนามัย ทั้งนี้ในปัจจุบันพระสงฆ์มีสุขภาพที่ไม่สู้ดีนัก เนื่องจากจำเป็นต้องฉันอาหารที่ประชาชนทำบุญถวายไม่สามารถเลือกฉันได้ เพราะข้อจำกัดด้านพระวินัย จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการฉันอาหารดังกล่าว โดยโรคที่พบบ่อย อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ด้วยสมณสารูปของพระภิกษุสามเณร ที่ต้องสงบและสำรวมทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายในลักษณะเดียวกับประชาชนทั่วไปได้ กรุงเทพ มหานครจึงได้ดำเนินงานตรวจสุขาภิบาลอาหารปรุงสำเร็จที่ผู้ประกอบการจำหน่ายให้พุทธศาสนิกชนซื้อไปถวายพระสงฆ์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อที่จะประกอบปรุงอาหารที่มีคุณภาพถูกสุขลักษณะไปถวายพระสงฆ์ โดยได้ดำเนินการมากว่า 2 ปีแล้ว รวมทั้งได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสามเณร ในวัดมาอย่างต่อเนื่อง


          ดังนั้น กรุงเทพมหานคร กรมอนามัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคณะสงฆ์จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ขึ้นซึ่งจะมีการจัดอบรมพระสงฆ์ตามหลักสูตร "พระคิลานุปัฏฐาก" ซึ่งเป็นหลักสูตรในการสร้างพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) เพื่อให้พระ อสว.มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองสามารถให้คำแนะนำปรึกษา  การดูแลแก่พระสงฆ์สามเณรภายในวัด และชุมชนได้ ตลอดจนจะมีการส่งเสริมการจัดตั้งวัดส่งเสริมสุขภาพ.


 

Shares:
QR Code :
QR Code