สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันด้วยใจอาสา

สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันด้วยใจอาสาดร.กิตติวัฒน์ อุชุปาละนันท์ รองประธานมูลนิธิหัวใจอาสา กล่าวในการแถลงข่าว “เดิน-วิ่ง ด้วยหัวใจอาสา เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน” ว่า กิจกรรมเดิน-วิ่งด้วยหัวใจอาสาฯ เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ อาทิ มูลนิธิหัวใจอาสา สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย มูลนิธิยุวพัฒน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น สำหรับมูลนิธิหัวใจอาสานั้น ก่อตั้งมาได้ประมาณ 4 ปีแล้ว ภายหลังจากที่นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิหัวใจอาสา หมดวาระการดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี


“สิ่งที่ถือเป็นภารกิจหลักของมูลนิธิหัวใจอาสามีอยู่ 4 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ 1.ส่งเสริมการให้และแบ่งปัน 2.ส่งเสริมแนวทางสันติวิธี 3.ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข และ 4.ส่งเสริมการหาแนวทางป้องกันการเป็นโรคมะเร็งและโรคหัวใจ ซึ่งแต่ละเรื่องถือเป็นเรื่องใหญ่ แต่แนวทางการทำงานของมูลนิธิหัวใจอาสา จะขับเคลื่อนผ่านเรื่องเล็กๆ ที่ส่งผลกระทบไปสู่เรื่องใหญ่”


ดร.กิตติวัฒน์ กล่าวอีกว่า เชื่อว่าเมื่อทุกคนมีจิตใจดี ก็จะสามารถสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้ ซึ่งนอกจากใจเป็นสุขแล้ว ร่างกายก็ต้องแข็งแรง เพื่อไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้น กิจกรรม “เดิน-วิ่ง ด้วยหัวใจอาสา เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน” จึงมีทั้งกิจกรรมให้สุขกายแข็งแรงคือการนำสิ่งของมาร่วมกันบริจาค และสุขภาพกายแข็งแรงด้วยการร่วมเดิน-วิ่ง


  


 


ที่มา : คีตฌาณ์ ลอยเลิศ Teamcontent www.thaihealth.or.th


 

Shares:
QR Code :
QR Code