สร้างมาตรฐานความปลอดภัย ธุรกิจดูแลผู้สูงวัย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


สร้างมาตรฐานความปลอดภัย ธุรกิจดูแลผู้สูงวัย thaihealth


แฟ้มภาพ


ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ทำให้กิจการดูแลผู้สูงอายุ เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้นเพื่อดูแลมาตรฐาน ด้านสถานที่ การบริการ และความปลอดภัย จึงกำหนดให้ต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ


นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กล่าวว่า ขณะนี้กฎหมายลูกที่ออกตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มาตรา 3(3) ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 มีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน (28 ม.ค.64 เป็นต้นไป) ส่งผลให้กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมาขออนุญาตประกอบกิจการ กับ กรม สบส.


โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ รายใหม่ จะต้องมาขออนุญาตก่อนเปิดกิจการ ผู้ดำเนินการต้องผ่านการอบรม สอบ และมีใบอนุญาตจากกรม สบส. ผู้ให้บริการก็ต้องผ่านการอบรมและมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการก่อนจะปฏิบัติงาน


สำหรับรายเก่าที่เปิดกิจการอยู่ก่อนแล้ว หรือประกอบอาชีพนี้อยู่แล้ว ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ และขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่กรม สบส. ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ (ภายในวันที่ 28 ม.ค.64-27 ก.ค.64) และเมื่อยื่นคำขอแล้วก็ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่รับขึ้นทะเบียนจากกรม สบส. แล้วแต่กรณี


อัตราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตจะคิดตามประเภท และขนาดพื้นที่สถานประกอบการ ต่ำสุด 500 บาท สูงสุด 10,000 บาท แต่ยกเว้นค่าธรรมเนียมกิจการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ มูลนิธิ หรือองค์การสาธารณกุศล ส่วนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ มีค่าธรรมเนียมฉบับละ 1,000 บาท (ตลอดชีพ) สำหรับการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ไม่มีธรรมเนียมแต่อย่างใด (ทั้งรายเก่าและรายใหม่)


ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ทำให้กิจการดูแลผู้สูงอายุฯ เกิดขึ้นมากมาย แต่ยังขาดหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องของมาตรฐาน ทั้งด้านสถานที่ การบริการ และความปลอดภัย อาจส่งผลให้ผู้สูงอายุฯ ได้รับบริการที่ไม่ได้มาตรฐานและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายนี้ และเพื่อให้กิจการดังกล่าวมีมาตรฐานbetder

Shares:
QR Code :
QR Code