สร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย

ที่มา : เว็บไซต์บ้านเมือง


สร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย thaihealth


มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง สร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้และสืบสาน “ศาสตร์ของพระราชา” สร้างเครือข่ายครอบครัวพอเพียงจิตอาสาในระดับอุดมศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทส. เผยถึงแนวทางความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “มทส. ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง สร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ต่อยอดเครือข่ายครอบครัวพอเพียงจิตอาสา ซึ่งมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งเป็นเครือข่ายครอบครัวพอเพียงจิตอาสากับมูลนิธิมาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนระดับมัธยม ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมเพาะต้นกล้าที่ถูกปลูกฝังการเป็นจิตอาสาจากโรงเรียนที่ก้าวมาสู่รั้วมหาวิทยาลัย ให้เป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่งและเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ อีกทั้งยังเป็นการขยายเครือข่ายจิตอาสาให้กว้างขวางในหมู่ประชาคม


มทส. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร มทส. ได้เรียนรู้ “ศาสตร์ของพระราชา” ผ่านชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ร่วมสืบสานและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง ได้พัฒนาศักยภาพทางความคิดและพฤติกรรมเชิงบวกในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เป็นอีกช่องทางให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ตามกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า


ทั้งนี้ แนวทางความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย จะได้ร่วมกันจัดทำช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในฐานะเครือข่าย ร่วมกันศึกษาวิจัย สร้างงานด้านวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการงานและอาชีพให้ทันสมัย และตรงต่อสถานการณ์ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล สามารถสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง สร้างเครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่ ทุกมิติบนบริบทพื้นฐานของความเป็นไทย โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของความร่วมมือนี้ 5 ปี”


ด้าน นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กล่าวด้วยว่า “มูลนิธิครอบครัวพอเพียงมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัย ประชาชน และในชุมชน โดยประสานให้เกิดความร่วมมือ การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์รับผิดชอบและมีจิตอาสา สร้างเครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่ใจอาสาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยอื่นที่ร่วมโครงการ ตามพันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ร่วมสร้างกิจกรรมแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และสานให้เกิดความร่วมมือในการรักษาศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย 2) ร่วมสร้างกิจกรรมรู้รักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม 3) ร่วมสร้างกิจกรรมครอบครัวพอเพียงไม่ทนต่อการทุจริต เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสู่สภา 4) ร่วมสร้างกิจกรรมปลุกจิตสำนึก ความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมร่วมดูแลสังคมที่อ่อนแอกว่า และจะไม่เป็นผู้สร้างปัญหาให้สังคม 5) ร่วมสร้างกิจกรรมปลุกจิตสำนึกการออมเพื่ออนาคตตลอดจนยกย่องและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา บุคคล หรือหน่วยงาน ที่สร้างนวัตกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 5 ด้าน เพื่อการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณธรรม และสิ่งแวดล้อม”


 

Shares:
QR Code :
QR Code