สร้างความรู้สุขภาพพระสงฆ์ หวังลดอ้วน

ที่มา: กรมอนามัย


สร้างความรู้สุขภาพพระสงฆ์ หวังลดอ้วน  thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันสุขภาวะเขตเมือง ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ ภายใต้หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครรวม 38 เขต การปกครองของคณะสงฆ์ได้รับองค์ความรู้ ทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองและเป็นวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple) สามารถถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพแก่ชุมชน


นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ ภายใต้หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ว่า พระสงฆ์ไทยมีปัญหาทางสุขภาพ โดยเฉพาะป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดและภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากอาหารที่ใส่บาตรทำบุญของประชาชน ที่ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลเสียต่อการเจ็บป่วยของพระสงฆ์ สถานการณ์ปัญหาโภชนาการและการเกิดโรคเรื้อรังในพระสงฆ์เป็นสถานการณ์เร่งด่วน ที่รอการแก้ไข ซึ่งจากการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์และสามเณรทั่วประเทศจำนวน 122,680 ราย ในปี 2559 พบการป่วยมากที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน และข้อมูลการตรวจคัดกรองในเขตกรุงเทพมหานคร สามเณร จำนวน 6,375 ราย        ของโรงพยาบาลสงฆ์ ในปี 2559 พบว่า พระสงฆ์ และสามเณร มีสุขภาพดีลดลงจากร้อยละ 60.3 เป็นร้อยละ 28.5 พบพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ได้แก่ สูบบุหรี่ เป็นโรคอ้วน และป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และจากข้อมูลของโรงพยาบาลสงฆ์ในปี 2559 พบว่า โรคที่พบสูงสุด 5 อันดับแรกที่มารับการรักษา คือ โรคไขมัน    ในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง โรคข้อเข่าเสื่อม และนอกจากนี้ก็พบในกลุ่มโรค NCDs โรคอ้วน และโรคเรื้อรัง


      “ทั้งนี้ กรมอนามัยได้ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ พระสงฆ์สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพแก่ชุมชน และดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ ตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ปี 2560รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ และการจัดการปัจจัยที่คุกคามสุขภาพของพระสงฆ์          โดยดำเนินการการจัดอบรมพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 โซนกรุงธนบุรีเหนือ จำนวน 8 เขต ซึ่งได้มีการจัดอบรมเมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561ที่ผ่านมา และการประชุมในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ในโซนกรุงเทพเหนือ จำนวน 6 เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง-หลักสี่ เขตบางซื่อ เขตบางเขน-จตุจักร        เขตลาดพร้าว และเขตสายไหม รวม 120 รูป รุ่นที่ 3 กรุงเทพกลาง จำนวน 5 เขต รุ่นที่ 4 กรุงเทพใต้ จำนวน 6 เขต รุ่นที่ 5 กรุงเทพตะวันออก จำนวน 6 เขต และรุ่นที่ 6 กรุงธนใต้ จำนวน 7 เขต รวมทั้งหมด 38 เขต ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก ตามบริบทในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร และพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) เพื่อส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple)” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code