สรพ.อบรมผลิตหนังสั้น เพื่อการสี่อสารสุขภาพ

โครงการสร้างเสริมมิติจิตตปัญญาสู่ระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน จัดอบรมหลักสูตรผลิตหนังสั้นเพื่อการสื่อสารสุขภาพ ส่งเสริมความเข้าใจในทัศนคติ ความเชื่อ และสร้างคุณค่าที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการดูแล ระบบบริการสุขภาพ และสื่อสารให้สังคมได้มีโอกาสรับรู้

สรพ.อบรมผลิตหนังสั้น เพื่อการสี่อสารสุขภาพ

นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผลิตหนังสั้นเพื่อการสื่อสารสุขภาพ ที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการสร้างเสริมมิติจิตตปัญญาสู่ระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโรสการ์เด้น สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างระบบการสื่อสารที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจในทัศนคติ ความเชื่อ และสร้างคุณค่าที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการดูแล ระบบบริการสุขภาพ และสื่อสารให้สังคมได้มีโอกาสรับรู้ โดยสถาบันได้เชิญชวนกลุ่มโรงพยาบาลภายใต้โครงการเสริมสร้างมิติจิตตปัญญาในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ sha cup ทั้ง 4 เครือข่าย และโรงพยาบาลในโครงการมิติจิตตปัญญาในพื้นที่สังคมพหุลักษณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ sha southern module เข้าร่วมกิจกรรมในจำนวนกว่า 50 ท่าน

คุณปิยะการต์ บุตรประเสริฐ  คุณขนิษฐา ขวัญอยู่
คุณปิยะการต์ บุตรประเสริฐ (เสื้อเหลือง)                   คุณขนิษฐา ขวัญอยู่

โดยการประชุมในครั้ง ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวในเรื่องการผลิตหนังสั้นเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนและแนะนำเทคนิควิธีการผลิตหนังสั้นให้น่าสนใจภายใต้องค์ความรู้ต่างๆ อาทิ การบรรยายเรื่อง เทคนิคการแสดง โดย คุณปิยะการต์ บุตรประเสริฐ ผู้กำกับละคร นักเขียนบทอิสระและอาจารย์สอนการแสดง การบรรยายเรื่อง วิธีการเขียนบทและการกำกับการแสดง โดย คุณขนิษฐา ขวัญอยู่ ผู้กำกับภาพยนตร์ และนักเขียนบทให้กับ บริษัท บาแรมยู จำกัด และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ การบรรยายเรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง / การบันทึกวิดีโอ โดยคุณสิทธิพงษ์ กองทอง ผู้กำกับภาพ ภาพยนตร์ ละคร และยังได้เรียนรู้ เรื่องการตัดต่อภาพและวิดีโอจาก คุณวิชิต วัฒนานนท์ ผู้ตัดต่อลำดับภาพและกำกับภาพยนตร์อิสระ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำภาพยนตร์ เทคนิคการนำเสนอเรื่องให้น่าสนใจ จาก คุณบัณฑิต ทองดี ผู้กำกับภาพยนตร์ เรื่อง “พุ่มพวง” ด้วย

นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า การพัฒนาระบบบริการประกอบด้วยสองส่วน คือส่วนที่เป็นความรู้ ความสามารถของผู้ให้บริการ รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ และส่วนที่เป็นความฝัน จิตนาการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง การใช้ความฝันและจินตนาการเพื่อจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น หากทำด้วยการใช้คำพูดธรรมดาๆจะไม่มีพลังมากพอ การใช้ภาพ การใช้เรื่องเล่า เป็นสิ่งที่เราได้พัฒนากันมาพอสมควร และขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่สิ่งที่ต้องใช้ศิลปะและความปราณีตสูงขึ้น นั่นคือการสร้างภาพยนตร์ซึ่งแสดงให้เห็นภาพเคลื่อนไหว มีเรื่องราว มีตัวละครที่แสดงความรู้สึก และอาจจะเป็นตัวแทนความรู้สึกของเราเองด้วย ผมขอให้กลุ่มคนชงชา ทำหน้าที่จุดประกาย ด้วยการรับรู้ความฝันของผู้คน เชื่อมโยงและต่อยอด ความฝันเหล่านั้นและนำเสนอถ่ายทอดออกมาสู่สังคม

คุณบัณฑิต ทองดี
คุณบัณฑิต ทองดี (ขวา)

ด้าน คุณบัณฑิต ทองดี กล่าวในฐานะวิทยากรว่า สำหรับโครงการที่ สสส.รวมกับ สรพ.จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้มีทักษะ ในการผลิตสื่อที่ทำให้ประชาชนหรือทุกคนได้เข้าใจในด้านวิชาชีพสาธารณสุข หรือโน้นน้าวให้คนรู้จักคำว่าสาธารณสุขเป็นอย่างดี ซึ่งโครงการนี้ก็ได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้เข้ามาร่วมด้วยก็ เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าการทำหนังเป็นเรื่องที่ทำให้คน ได้ใช้ประโยชน์เพื่อใช้เป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจ และโน้มน้าวจิตใจคนได้ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้เห็นถึงความตั้งใจและทักษะของผู้เข้าร่วมประชุมที่ดีมากแม้จะมีข้อจำกัดในระยะเวลาการอบรมที่สั้นแต่ผู้เข้าอบรมก็ สามารถถ่ายทอดผลงานออกมาได้เป็นอย่างดี

ที่มา: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) 

Shares:
QR Code :
QR Code