สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565

สมัชชากทม

สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ “กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาวะ ปลอดภัย เศรษฐกิจดี…สร้างได้!” จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Miracle Grand Ballroom A – B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ โดยมี รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=316962

Shares:
QR Code :
QR Code