สภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสา สืบสานอัตลักษณ์น่าน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่


สภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสา สืบสานอัตลักษณ์น่าน thaihealth


สภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสา สืบสานประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค (อัตลักษณ์น่าน)


นายวัชรพงษ์ โพธิ์รอง ผู้ว่าจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค (อัตลักษณ์น่าน) ประจำปี 2562 ณ ท่านำบ้านบุณยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีเทศบาลตำบลเวียงสา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน สสส. ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงสา ร่วมกันสืบสานประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาคที่มีมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตจากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทำให้มีการแข่งขันกันสูง เกิดความขัดแยังเพิ่มมากขึ้น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมอื่นซึ่งเกิดจากความเจริญก้าวหน้าในการสื่อสารประกอบกับการมีเทคโนโลยียุคโลกาภิวัฒน์และวัฒนธรรมข้ามชาติ ส่งผลให้วัฒนธรรมอันดีงามในชุมชนเปลี่ยนไป


ทางสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสาเล็งเห็นความสำคัญจึงร่วมกันจัดประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น, สร้างความรัก สามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างเอกลักษณ์ของอำเภอเวียงสา ในการจัดงานครั้งนี้มีหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอเวียงสาและอำเภอใกล้เคียงได้ส่งเรือเข้าร่วมโคงการรวมทั้งสิ้น 18 ลำ ภายในงานมีการประกวดเรือสวยงามการจัดบูธนิทรรศการ หัว-หางเรือ แข่งสานก๋วยสลาก แกะสลักเรือ แข่งจำลองทำตุงแทงหยวกสีเทียนทอผ้าประดิษฐ์โคมอ้อกินจ้ำการฟ้อนพื้นเมืองชอ การแสดงของชนเผ่าและการแข่งขันกีฬาเปตอง โดยมีการจัดงานตั้งแต่วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562

Shares:
QR Code :
QR Code