สปสช. เห็นชอบปี 62 จัดซื้อ วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

ที่มา :  เว็บไซต์แนวหน้า


สปสช.'เห็นชอบปี62 จัดซื้อ วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า thaihealth


แฟ้มภาพ


บอร์ด"สปสช."เห็นชอบปี62 จัดซื้อ"วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า" หลังปี61สถานการณ์แพร่ระบาดทำยอดใช้วัคซีนพุ่ง พร้อมอนุมัติแผนจัดหายาฯ134รายการปี62


ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการด้านยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2561 นำเสนอโดยคณะอนุกรรมการจัดทำแผนความต้องการยา เวชภัณฑ์และวัคซีน ปีงบประมาณ 2561


ทั้งนี้ ที่ประชุมบอร์ด สปสช.ได้รับทราบผลการจัดหายาปีงบประมาณ 2561 ซึ่ง สปสช.ได้มีการโอนเงินให้โรงพยาบาลราชวิถีแล้วจำนวน 8,271 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 งวด โดยในจำนวนดังกล่าวได้จัดซื้อน้ำยาล้างไตและEPOจำนวน 524 ล้านบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายจัดซื้อยาจำนวน 259 ล้านบาท การรอตรวจรับยาจำนวน 296 ล้านบาท อยู่ระหว่างการคืนยายืมเป็นเงิน 5,355 ล้านบาท รวมผูกพันสัญญาแล้วจำนวน 6,436 ล้านบาท โดยยังคงเหลือระหว่างการรอทำสัญญาจำนวน 1,835 ล้านบาท


ที่ประชุมบอร์ด สปสช.ยังได้เห็นชอบแผนจัดหายาฯ ในปีงบประมาณ 2562 จำนวนทั้งสิ้น 134 รายการ และให้ สปสช.แจ้งแผนความต้องการยาฯ ดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อองค์การเภสัชกรรมเพื่อดำเนินการจัดหาให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2561 โดยในส่วนของสายสวนหัวใจอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคุณลักษณะประกอบการจัดหา ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ 8 มิ.ย.61 นี้ ขณะที่การจัดซื้อถุงยางอนามัยอยู่ระหว่างการปรับเกลี่ยงบประมาณในกองทุนเอดส์ก่อน แล้วจะสรุปการจัดซื้อแจ้งไปยังองค์การเภสัชกรรมต่อไป


บอร์ด สปสช.ยังได้เห็นชอบให้ดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ 2562 โดยใช้หลักเกณฑ์จัดซื้อยาร่วม เนื่องจากปี 2561 มีอัตราการใช้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่มากกว่าปกติสูงถึงจำนวน 4.5 ล้านโด๊ส จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านโด๊ส เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดขึ้น ซึ่งเดิมค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าถูกจัดรวมอยู่ในงบผู้ป่วยนอก ทำให้เกิดผลกระทบกับหน่วยบริการบางแห่ง ทั้งนี้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนเพื่อพิจารณางบประมาณ และมอบให้คณะอนุกรรมการจัดหายาฯ ดำเนินการต่อไป ส่วนในปีงบประมาณ 2561 เพื่อลดผลกระทบต่อหน่วยบริการที่จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าบริการประชาชน กรมควบคุมโรคจะเสนอของบกลางเพื่อชดเชยเพิ่มเติมให้กับหน่วยบริการ


นอกจากนี้ ยังเห็นชอบการบูรณาการจัดหาวัคซีนบางรายการร่วมกันระหว่างกองทุนสุขภาพในปีงบประมาณ 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมต่อรองราคา มอบให้กรมควบคุมโรค และกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข พิจารณารายการวัคซีน ปริมาณ และแผนกระจายวัคซีนที่จะดำเนินการจัดหาร่วมกันและแจ้งมายัง สปสช.ในเดือน มิ.ย.นี้ พร้อมกันนี้ให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการดำเนินการนี้ โดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธาน เพื่อให้กระบวนการจัดหา จัดซื้อ การต่อรองราคา และกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชน

Shares:
QR Code :
QR Code