สธ.เร่งแผนยุทธศาสตร์ลดปัญหาเชื้อดื้อยาจุลชีพ

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.


สธ.เร่งแผนยุทธศาสตร์ลดปัญหาเชื้อดื้อยาจุลชีพ thaihealth


แฟ้มภาพ


          สธ.เร่งเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยาจุลชีพเพราะเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่คร่าชีวิตประชากรโลก 7 แสนคน แตั้งเป้า ลดการใช้ยาต้านจุลชีพ


          พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 50 คน เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศ ซึ่ง องค์การอนามัยและสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญ มีการประชุมเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยแสดงความมุ่งมั่น ที่จะร่วมแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในระดับโลก เน้นความร่วมมือของหน่วยงานและทุกภาคส่วน ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาสูงถึง 700,000 คน หากไม่เร่งแก้ไขคาดว่าในปี 2590 ผู้เสียชีวิตจะสูงถึง 10 ล้านคน โดยประเทศไทย พบการเสียชีวิตประมาณปีละ 30,000คนคิดเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ 4.2หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญของเชื้อดื้อยามาจากการใช้ยาต้านจุลชีพที่เพิ่มขึ้นและมีการใช้อย่างไม่เหมาะสม


          กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาโดยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 -2564 เป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับแรกของไทยที่เน้นการแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพเป็นกรอบการทำงานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ อาทิ การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่ง การควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม เป็นต้น


          นอกจากนี้ได้ตั้งเป้าบรรลุเป้าหมาย อาทิ ลดป่วยจากเชื้อยาร้อยละ 50 มีนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลที่ครอบคลุมยาต้านจุลชีพ มีประกาศฯยกเลิกยาต้านจุลชีพจากยาสามัญประจำบ้าน ประกาศฯปรับประเภทยาต้านจุลชีพ และประกาศเรื่องควบคุมการผลิต ขาย ใช้ ยาผสมลงในอาหารสัตว์


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code