สธ. เตรียมคุมเข้มขายเหล้าช่วง 7 วันอันตราย หวังลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 55

 

สธ. เตรียมคุมเข้มขายเหล้าช่วง 7 วันอันตราย หวังลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 55

 

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 54 ครม.มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2555 เพื่อใช้เป็นแผนหลักในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2555 โดยใช้ 5 มาตรการหลัก ได้แก่ (1) มาตรการด้านการบริหารจัดการ (2) มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย (3) มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร (4) มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ (5) มาตรการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมทั้งจังหวัดและอำเภอได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้กำหนดให้มีการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม2554 – 4 มกราคม 2555 รวม 7 วัน ตั้งเป้าลดจำนวนอุบัติเหตุ ให้ได้ร้อยละ 5 จากปี 2554 จากที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3,497 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 3,750 คน และผู้เสียชีวิต 358 คน ให้ปี 2555 มีอุบัติเหตุไม่เกิน 3,322 ครั้ง ผู้บาดเจ็บไม่เกิน 3,563 คน และเสียชีวิตไม่เกิน 340 คน

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีการสำรวจการขายสุราในสถานที่และเวลาห้ามขาย และได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ตรวจสอบการจำหน่ายสุรานอกเวลาที่กฎหมายกำหนดและในสถานที่ห้ามขายได้แก่ปั๊มน้ำมันและสวนสาธารณะ เนื่องจากการจำหน่ายสุราสถานที่ดังกล่าวมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้สูง

นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่ารายงานทางสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ระบุถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2554 ว่าร้อยละ 41.24 เกิดจากเมาสุรา ร้อยละ 20.42 จากการขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 16.56 จากการขับขี่มอเตอร์ไซด์และจากสาเหตุอื่นๆได้แก่การขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด ทัศนวิสัยไม่ดี และไม่มีใบขับขี่ ซึ่งปีใหม่ 2554 มีตัวเลขผู้เสียชีวิต 358 รายในขณะที่ปีใหม่ 2553 มีผู้เสียชีวิต 347 ราย เพิ่มขึ้น 11 รายหรือร้อยละ 3.17 โดยมีจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 3,497 ครั้ง

จากรายงานดังกล่าวจะเห็นว่าการดื่มสุราเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและจากข้อมูลการสุ่มสำรวจการขายสุราในสถานที่และเวลาที่ห้ามขายของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ในปี2554ที่ผ่านมาพบว่ายังมีการกระทำผิดค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการขายสุรานอกเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ขายสุราได้ คือ 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวต่อว่าเพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 นี้ กรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ทำการสุ่มสำรวจการขายสุราในสถานที่และเวลาที่ห้ามขาย เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลการขายสุราในสถานที่และเวลาที่ห้ามขายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ด้วยการสุ่มสำรวจภายในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคและจังหวัดใกล้เคียง และขอความร่วมมือจากจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบให้ทำการสุ่มสำรวจสถานที่ห้ามขาย ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และสวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนทั้งบนถนนสายหลักและถนนสายรอง

หากพบว่ามีร้านค้าฝ่าฝืนกระทำผิด ให้ระบุชื่อร้านที่กระทำผิด บริเวณสถานที่ตั้ง สอบถามถึงเหตุผลของการกระทำผิดและระบุรายละเอียดเฉพาะร้านที่กระทำผิด เพื่อนำมาเป็นข้อเสนอสำหรับการกำหนดมาตรการป้องกันในระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยให้สำนักโรคไม่ติดต่อประสานการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ให้สำนักระบาดวิทยาประสานจัดเตรียมทีมสอบสวน หรือทีม srrtพร้อมทีมสนับสนุนที่มีทักษะในการสอบสวนการบาดเจ็บ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนรองรับการเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่และการบาดเจ็บรุนแรงในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ