สธ.ออกประกาศกำหนด “เขตปลอดบุหรี่” ทั่วประเทศ

/data/content/25075/cms/e_filnprvz1234.jpg


          สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งสาระสำคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 สำหรับประชาชน เพื่อคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่จากการได้รับควันบุหรี่มือสองในสถานที่สาธารณะ และที่ทำงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ


          สาระสำคัญของประกาศ กำหนดให้สถานที่สาธารณะ และที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ไม่ให้มีเขตสูบบุหรี่ภายในบริเวณที่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ยกเว้นอาคารสนามบินนานาชาติ พื้นที่สาธารณะภายนอกอาคารที่กฎหมายอนุญาตให้จัดเขตสูบบุหรี่ได้ โดยลักษณะเขตสูบบุหรี่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าของสถานที่สาธารณะและที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่จัดและดูแลให้สถานที่สาธารณะและที่ทำงานปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย


          สำหรับสถานที่ที่ต้องจัดเขตปลอดบุหรี่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 ได้แก่ สถานที่ประเภทที่ 1 เป็นสถานที่ที่ต้องปลอดบุหรี่ทั้งหมด คือ สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพทุกประเภท เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาล ร้านขายยา คลินิก สถานอบไอน้ำ อบสมุนไพร สปา นวดแผนไทย สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาทุกประเภท เช่น สถานฝึกอาชีพอุทยานเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน สถานกวดวิชา พิพิธภัณฑ์สถาน สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬาทุกประเภท สถานบันเทิง ร้านอาหารทั้งที่มี และไม่มีเครื่องปรับอากาศ สถานที่จัดเลี้ยง อาคารโรงงาน สำนักงาน ตลาด สวนสนุก สวนสัตว์ อุทยานประวัติศาสตร์ ร้านค้า และบริเวณโถงพักคอย และทางเดินภายในอาคาร โรงแรม หอพัก คอนโดมิเนียม หรือสถานที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน เป็นต้น ยานพาหนะสาธารณะทุกประเภท เช่น รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง รถไฟ รถตู้โดยสาร รถส่วนกลางของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เรือโดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานที่พักคอยผู้โดยสาร ทุกประเภท ป้ายรถเมล์ และศาสนสถาน พื้นที่ตั้งแต่บริเวณรั้วศาสนสถานทั้งหมด


          สถานที่ประเภทที่ 2 เป็นสถานที่ที่ต้องปลอดบุหรี่ แต่อาจจัดหรือไม่จัดให้มีเขตสูบบุหรี่ก็ได้ เช่น สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปั๊มน้ำมันและสนามบินนานาชาติ สถานที่ทั้งสี่ประเภทนี้ แยกเป็น พื้นที่ส่วนที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง จะต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นอาคารสนามบินนานาชาติ พื้นที่ส่วนที่ไม่ใช่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต้องปลอดบุหรี่ด้วยแต่อาจจะจัดให้มีเขตสูบบุหรี่หรือไม่จัดก็ได้ กรณีที่มีการจัดเขตสูบบุหรี่จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คือ ต้องติดเครื่องหมาย/สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ บริเวณทางเข้าสถานที่สาธารณะทุกช่องทางและภายในสถานที่สาธารณะที่เห็นได้ชัด ไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่


          การจัดเขตสูบบุหรี่นอกอาคารสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนด คือ จะต้องไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า-ออก ของสถานที่สาธารณะหรือที่ทำงาน จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มาใช้สถานที่นั้น, ไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียง โดยบทกำหนดโทษ ผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เจ้าของสถานที่ไม่ติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เจ้าของสถานที่ไม่จัดสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท


          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ โทร./โทรสาร 02-9503071-6 ต่อ 141 หรือสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 0-2580-9264 และ 1422 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 

Shares:
QR Code :
QR Code