สธ.ทุ่มงบกว่า 6.5หมื่นล้าน เร่งสร้างสุขภาพดีให้คนไทย

เน้นหนัก โครงการตามแนวพระราชดำริ ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้

 

สธ.ทุ่มงบกว่า 6.5หมื่นล้าน เร่งสร้างสุขภาพดีให้คนไทย 

            กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดนโยบายสร้างสุขภาพดีให้คนไทย ทุ่มงบประมาณกว่า 65,513 ล้านบาท เน้นหนัก โครงการตามแนวพระราชดำริ ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้ รวมทั้งงานเชิงรุกในชุมชน

 

            นายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2551 กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณ 65,513 ล้านบาท ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 51,626 ล้านบาท กรมการแพทย์ 3,481 ล้านบาท กรมควบคุมโรค 3,379 ล้านบาท กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ 151 ล้านบาท กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 908 ล้านบาท กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 731 ล้านบาท กรมสุขภาพจิต 1,917 ล้านบาท กรมอนามัย 1, 652 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 657 ล้านบาท สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 120 ล้านบาท สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 807 ล้านบาท และองค์การเภสัชกรรม 78 ล้านบาท

 

            ทั้งนี้ นโยบายที่สำคัญที่จะเน้นหนักในปี 2551 มี 6 เรื่อง ได้แก่ 1.พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 2.พัฒนางานสาธารณสุขเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.ดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพ

 

            4.ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายด้านสาธารณสุขให้ทันต่อเหตุการณ์และเอื้อประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยรวม 5.สนับสนุนธุรกิจบริการสุขภาพ การใช้ประโยชน์จากการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ 6.เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีบทบาทในการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมากขึ้น

 

 

 

 

 

ที่มา:  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

update 14-05-51

Shares:
QR Code :
QR Code