สธ.ชงแก้ระเบียบให้ซื้อผักผลไม้เกษตรกร

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก


สธ.ชงแก้ระเบียบให้ซื้อผักผลไม้เกษตรกร thaihealth


แฟ้มภาพ


          ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารมว.สาธารณสุข เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ว่า ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล เนื่องจากผู้ป่วยเจ็บป่วยร่างกายอ่อนแออยู่แล้วไม่ควรจะได้รับสารพิษเพิ่มเติมจากอาหารที่รับประทานระหว่างพักรักษาตัว ได้กำชับให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยในปี2560


          เริ่มที่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง และขยายไปโรงพยาบาลชุมชนในปี 2561 โดยให้โรงพยาบาลดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดหาผักและผลไม้ปลอดสารพิษจากเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบ เช่นวิสาหกิจชุมชน  2.มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการ ตั้งแต่การผลิต วัตถุดิบ การขนส่ง การปรุง 3.โรงครัวที่ปรุงอาหารผู้ป่วยและร้านอาหารในโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับประทานอาหารปลอดภัยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ


          นอกจากนี้ เพื่อให้โครงการอาหารปลอดภัยมีความยั่งยืน สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเกษตรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างผักปลอดภัย โดยกำหนดคุณลักษณะของผักปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ อาทิ ลักษณะทางกายภาพของผักทุกชนิด ลักษณะทางชีวภาพ มาตรการควบคุมกำกับ โดยการบริหารสัญญาซื้อวัสดุบริโภค กำหนดระยะเวลาจ่ายเงินให้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น เพื่อช่วยให้เกษตรจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ ซึ่งหากมีการปลูกผักปลอดสารพิษออกสู่ตลาดต่อเนื่อง เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ราคาจะถูกลงช่วยให้ประชาชนเข้าถึงได้


          สำหรับที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลขนาด1,000 เตียง ในปี 2559 มีผู้ป่วยในเข้ารับบริการประมาณ80,000 ราย และเป็นโรงพยาบาลต้นแบบอาหารปลอดภัยอีกแห่งหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข อาหารที่ปรุงจากโรงครัวของโรงพยาบาลมีความปลอดภัย 100% โดยในแต่ละปีโรงพยาบาลได้จัดซื้อผักปลอดสารพิษ 68 ชนิด จากกลุ่มเกษตรกร จำนวนกว่า 1.4 แสนกิโลกรัม มีโรงครัวผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์ที่กำหนดและเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมครบทุกคน  โดยผักทุกชนิดผ่านการสุ่มตรวจเดือนละ 2 ครั้ง หากพบจะมีการเตือนและลงโทษโดยการปรับลดราคาลงร้อยละ 50


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ