สถิติจำนวนผู้พิการ ปี 2550

สถิติจำนวนผู้พิการปี 2550 มีประชากรที่พิการ จำนวน 1.9 ล้านคน หรือร้อยละ 2.9 ซึ่งเป็นผู้ที่มีลักษณะพิการอย่างน้อย 1 ใน 3 ลักษณะนี้ คือ ประชากรที่มีความลำบากหรือปัญหาสุขภาพที่เป็นข้อจำกัดในการทำ กิจกรรม ประชากรที่มีความลำบากในการดูแลตนเองหรือทำกิจวัตรส่วนตัว และประชากรที่มีลักษณะความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา 

โดยสถิติเป็นประชากรที่มีความลำบากหรือปัญหาสุขภาพที่เป็นข้อจำกัดในการ ทำกิจกรรม/การทำงาน/ประกอบอาชีพ มีร้อยละ 2.8 (1.8 ล้านคน) ประชากรที่มีความลำบากในการดูแลตนเองหรือทำกิจวัตรส่วนตัว มีร้อยละ 0.6 (0.4 ล้านคน) หรือประชากรที่มีลักษณะความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา มีร้อยละ 2.0 (1.3 ล้านคน) ซึ่งกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.7 (1.1 ล้านคน)

ในปี 2545 โดยประเภทความลำบากที่งานสุขภาพจิตเข้าไปเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การจดจำ มีปัญหาร้อยละ 22.5 การเรียนรู้มีปัญหาร้อยละ 14.3 การควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมมีปัญหาร้อยละ 9.8 เป็นต้นตามรูปที่นำเสนอ

นอกจากนี้พบว่า ประชากรที่พิการยังได้รับการศึกษาและส่งเสริมอาชีพไม่ทั่วถึงคือ มีประชากรอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ถึงร้อยละ 24.3 ที่ไม่ได้รับการศึกษา และมีประชากรพิการวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี) ถึงร้อยละ 46.7 ที่ไม่มีงานทำ

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Shares:
QR Code :
QR Code