สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) : เป็นเครือสถาบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน คือ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ชีวิตทางสังคมที่พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น การสร้างและการจัดการความรู้เรื่อง รวมทั้งการจัดกระบวนการสื่อสารสังคมในเรื่องดังกล่าวที่จะนำไปสู่การปรับทัศนะในสังคม และการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขที่ 88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
อัตรา
2 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน
งานประจำ
เงินเดือน
ขั้นต่ำตามวุฒิ บวกประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุแบบหมู่
วันที่เริ่มงาน
1 ธันวาคม 2555
ขอบเขตความรับผิดชอบ
 • ประสานงานโครงการ ติดตามความก้าวหน้า กำกับติดตามผลการดำเนินงานชองโครงการ สรุปรายงานผล และสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ภายใต้ประเด็นที่ได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าเอกสารหรือข้อมูลทางวิชาการ ร่วมวิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูล กับทีมวิชาการ/ภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการจัดทำฐานข้อมูลทางวิชาการ และการจัดการความรู้ ในประเด็นที่ สสพ.สนใจ เพื่อการพัฒนาโครงการและรองรับการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย
 • ประสาน เตรียมการจัดประชุม และสรุปรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายได้
คุณสมบัติ
 1. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้านมนุษยวิทยา สังคมวิทยา ด้านการพัฒนาชุมชน จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะและประสบการณ์การสื่อสาร ประสานงานในการทำงานร่วมกับเครือข่าย หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และองค์กรคนพิการ
 3. มีทักษะและประสบการณ์การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้
 4. มีทักษะและประสบการณ์การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและสามารถวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการได้
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถทำงานกับคนพิการ องค์กรคนพิการ และครอบครัวคนพิการได้
 7. สามารถทำงานนอกเวลา ทำงานวันหยุด และเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 8. มีประสบการณ์การทำงานเครือข่าย หรือการบริหารจัดการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
ประวัติส่วนตัว (resume) / สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือรับรองการผ่านงาน /
เอกสารประกอบการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี) / สำเนาใบแสดงผลการศึกษา / รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
วิธีการสมัคร
สนใจติดต่อ หรือเขียนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)
เลขที่ 88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000 หรือส่ง resume (ประวัติพร้อมรูปถ่าย) มาตามที่อยู่ข้างต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์/ โทรสาร 02-832-9260, 02-832-9261, 089-521-0864
ในวัน และเวลาราชการ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
ที่มา : สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ