สคอ.จัดสัมมนา “อาสาสมัครประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัย”

 

สัมมนาอาสาสมัครประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัย (อสป.)
 
วันที่  24-25 มกราคม 2554 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ได้จัดสัมมนาอาสาสมัครประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัย (อสป.) ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี เพื่อสร้างแกนนำและความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเป็นกระบอกเสียงด้านความปลอดภัยทางถนน โดย นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ได้ชี้แจงเรื่อง ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนและ ปี 2554 ปีรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % การเสวนาเรื่องการสื่อสารเชิงรุก และการสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ โดย นายทวีชัย  อ่อนนวน นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งปะเทศไทย  ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้ทดลองจัดรายการวิทยุ และเขียนข่าว อีกด้วย
 
การสัมมนาครั้งนี้ มีทั้งนักจัดรายการวิทยุชุมชน นักประชาสัมพันธ์ และผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้มีความหลากหลายในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้สอดคล้องกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนและปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %  
 
 
 
 
 
 
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
 
Shares:
QR Code :
QR Code