ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


กองทัพบก จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มุ่งหมายให้กำลังพลนำไปปฎิบัติ ขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อยู่แบบพอเพียง


ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง thaihealth


พลเอก พัฒนา มาตร์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง กองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบกกองทัพบกมีนโยบาย ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ให้หน่วยขึ้นตรง ตั้งแต่ระดับกองพันขึ้นไป จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้ น้อมนำศาสตร์พระราชา ไปปฏิบัติและเผยแพร่ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งมีการถวายงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


มุ่งหมายให้ศูนย์การเรียนรู้เกิดประโยชน์กับกำลังพล พลทหารกองประจำการที่เข้ามารับราชการ เป็นเวลา 6 เดือน , 1 ปี หรือ 2 ปี บุคคลเหล่านี้เป็นแสนคน หลังจากปลดประจำการ กลับไปใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้เท่าทันสถานการณ์บ้านเมือง รู้เท่าทันภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัว รู้จักประหยัดอดออม เมื่อเหลือกินเหลือใช้จากทำการเกษตรกรรม ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ชุมชนรอบข้างหน่วยทหารที่มีอยู่ทั่วประเทศ ในศูนย์เรียนรู้ในค่ายทหาร มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งกำลังพล ทำให้ศูนย์เรียนรู้มีความสมบูรณ์ เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักให้ประชาชนจากชุมชนรอบข้าง มาใช้ประโยชน์ พร้อมกับปราชญ์ ผู้รู้ในท้องถิ่น เข้ามาร่วมทำงานในศูนย์เรียนรู้


พลเอก พัฒนา มาตร์มงคล กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตรวจเยี่ยมในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ทราบว่า แม่ทัพภาคที่ 4 มีนโยบายสนองพระราโชบายของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให้หน่วยทหารในกองทัพภาคที่ 4 ปลูกผักยกแคร่

Shares:
QR Code :
QR Code