ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน เพิ่มโอกาสสู่ชีวิตใหม่

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน เพิ่มโอกาสสู่ชีวิตใหม่ thaihealth


ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ให้โอกาสลูกจ้างผู้ประกันตนทุพพลภาพสู่ชีวิตใหม่        


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน โดยเน้นเรื่องสุขภาพ อาชีวอนามัยของคนทำงานให้มีมาตรฐานเพื่อลดการสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะของลูกจ้าง ซึ่งจากสถิติการจ่ายเงินกองทุน เงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมในปี 2561 ที่ผ่านมา มีลูกจ้างที่ประสบเหตุและสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการทำงานมาใช้สิทธิกับกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม มีจำนวนทั้งสิ้น 2,498 ราย กองทุนเงินทดแทนจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีสูญเสียอวัยวะไปแล้ว 309,654,297.15 บาท และเป็นค่ารักษาพยาบาล 78,225,773.72 บาท อีกทั้ง มีลูกจ้างมาใช้สิทธิเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานแล้ว จำนวน 165 ราย กองทุนเงินทดแทนจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ไปแล้ว 2,189,860.75 บาท         


ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานจนสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ สามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 5 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทุกภาคทั่วประเทศ คือ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคกลาง 1 ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ 3 ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคใต้ 5 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา เพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูแบบองค์รวม ทั้งฟื้นฟูสภาพร่างกาย ปรับสภาพจิตใจ และฝึกอาชีพให้กับลูกจ้างให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระต่อสังคม และสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้        


เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงภารกิจศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน เป็นศูนย์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร และเครื่องมือในด้านการบำบัดฟื้นฟูทางการแพทย์ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การฝึกให้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเอง การออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง การใช้กีฬา-ดนตรีบำบัด มีนักสังคมสงเคราะห์คอยให้คำปรึกษา รวมทั้งเรียนรู้และฝึกอาชีพอิสระต่าง ๆ เช่น ซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า ร้อยลูกปัด เป็นต้น พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ของเรายังได้ประสานบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อรับผู้ใช้แรงงานที่ได้รับการฟื้นฟูเหล่านี้กลับเข้าทำงาน เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สาขา/จังหวัด/ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code