ศธ.พัฒนาโรงเรียนปลอดความรุนแรง


ผนวกครู ครอบครัว ชุมชน ร่วมการแก้ไขปัญหาเยาวชนกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนปลอดความรุนแรงโดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เป็นการปูแนวทางในการลดความรุนแรงในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


รศ.ดร.วรากรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายลดความรุนแรงในสถานศึกษา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลและดำเนินงานการลดความรุนแรงในโรงเรียน ซึ่งการลงนามในวันนี้นับว่าเป็นการตอกย้ำการดำเนินงานให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยเขามองว่าพฤติกรรมการรังแกกันนั้นแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ การออกแรงทุบตี ชกต่อย และการพูดจาข่มขู่หรือขู่เข็ญ ซึ่งพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงในปัจจุบันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะนักเรียนกับนักเรียนเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนกับครูด้วย


รศ.ดร.วรากรณ์ กล่าวอีกว่า จากการสำรวจของสถาบันรามจิตติ พบว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งสาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าวมาจากสื่อ ไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ที่มีฉากตบตี นุ่งสั้น พูดจาหยาบกระด้าง เป็นต้น หรือครอบครัวที่มีพ่อแม่ทะเลาะ ตบตีกันก็จะส่งผลให้เด็กเป็นเด็กก้าวร้าว และนำไปปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย ตลอดจนโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งสิ้น ดังนั้นทุกคนจะต้องใช้เหตุใช้ผลในการพูดคุยกับเด็ก และให้เด็กได้มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือแสดงออกในสิ่งที่เป็นตัวตนของเขา รวมทั้งเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นด้วยซึ่งหากทำได้เช่นนี้ จะทำให้ความรุนแรงต่างๆ ลดน้อยลงอย่างแน่นอน


รมช.ศึกษาธิการ เชื่อว่าเด็กทุกคนเป็นคนดี แต่ต่างกันที่พฤติกรรมในการแสดงออกที่จะทำให้รู้ว่าใครมีพฤติกรรมที่ดี หรือไม่ดี และพฤติกรรมที่ไม่ดีจะต้องได้รับการแก้ไข เพราะพฤติกรรมสามารถแก้ไขได้ จึงอยากให้ครูทุกคนแยกแยะระหว่างเด็กกับพฤติกรรม แล้วช่วยกันแก้ไข ก็จะทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ปลอดความรุนแรงได้อย่างแน่นอน


ด้านนพ.ชูชัย ศุภวงศ์ กรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และผู้จัดการแผนงานสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองสุขภาพและสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว กล่าวว่า จากผลสำรวจเรื่องการรังแกกันของนักเรียนพบว่านักเรียนร้อยละ 40 เคยถูกรังแกเดือนละ 2-3 ครั้ง ส่วนใหญ่ถูกเพื่อนล้อเลียน เยาะเย้ยชาติเผ่าพัน ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกขโมยเงินและถูกบังคับขู่เข็ญ ตามลำดับ และนักเรียนส่วนใหญ่เมื่อถูกรังแกมักไม่ยอมบอกปัญหา ทั้งครูและผู้ปกครองก็ไม่ให้ความสนใจ หรือให้ความช่วยเหลือน้อย อาจเป็นเพราะขาดทักษะ


ดังนั้น มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ หรือ สสส.จะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ปลอดจากความรุนแรง โดยจะเริ่มนำร่องในโรงเรียน 5 แห่ง ใน 5 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ 1.ร.ร.บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2.ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี 3.ร.ร.วัฒนโนพายัพ จ.เชียงใหม่ 4.ร.ร.บ้านสวนอินทร์สวนมอญ จ.อุดรธานี และ 5.ร.ร.บ้านตะเคายนเภา จ.สงขลา โดยจะเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง และให้ครู โรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครัวครัว ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในแนวราบแทนการทำงานในแนวดิ่งที่จะช่วยให้การทำงานและวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น


นายอภิชาติ ตัวแทนนักเรียนจาก ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม กล่าวว่า โรงเรียนจะร่วมกันรณรงค์เพื่อลดความรุนแรงภายในโรงเรียนให้ได้ครึ่งหนึ่งจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยจะร่วมกันจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงคุณและโทษของพฤติกรรมที่ไม่ดี จะส่งผลต่อการเรียนในอนาคต รวมทั้งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทั้งด้านกีฬา ดนตรีและด้านวิชาการทุกเดือน ตลอดจนมีการพัฒนาด้านจิตใจ ในการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยการนิมนต์พระมาให้ความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีทั้งต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์ สังคม อันมีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ


 


 


 


เรื่อง : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ภาพประกอบ :
www.thaihealth.or.th

update 03-12-50
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ