ศจย. รับสมัครนักวิชาการด้านบังคับใช้กฎหมาย และนักวิชาการด้านการประเมินผล

ศจย. มีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่ง
นักวิชาการด้านการประเมินผล 1 ตำแหน่ง, และนักวิชาการด้านบังคับใช้กฎหมาย 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ใน สาขานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย หรือสาขาอื่นด้านสุขภาพ
 3. มีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล หรือ มีประสบการณ์เขียนวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย หรือการประเมินผลโครงการ
 4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดีมาก
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น microsoft office, spss ได้เป็นอย่างดี
 6. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน เขียน ในระดับดี ผู้ที่เคยศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ และ คะแนนไม่ต่ำกว่า toefl score 550 or 213 by computerized test or ielts score 6.5 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีจิตสาธารณะ ทำงานด้วยความทุ่มเท มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
** เงินเดือน 18,000-30,000.- พิจารณาตามโครงสร้างองค์กรและตามคุณสมบัติและประสบการณ์ **
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ประสานงานวิจัยการควบคุมยาสูบได้แก่ การพิจารณาโครงร่างงานวิจัยเบื้องต้นเสนอผู้บริหาร ประสานงานกับนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาโครงการวิจัย จัดทำสรุปและข้อเสนอแนะโครงร่างงานวิจัยแจ้งนักวิจัย จัดทำสัญญาสนับสนุนการวิจัย กำกับ/ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ให้การสนับสนุน จัดประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ/เผยแพร่ผลการวิจัย
 2. ร่วมปฏิบัติงานวิจัยภายใน (in house research) ตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การประเมินผลกรควบคุมยาสูบด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการถอดบทเรียนในพื้นที่ เรื่องการลดการบริโภค มาตรการเชิงสังคม และการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ ในการแก้ปัญหายาเส้น เป็นต้น
 3. จัดทำ เรียบเรียง เอกสารวิชาการด้านการควบคุมยาสูบเพื่อการเผยแพร่ เช่นรายงานสถานการณ์ด้านการบุหรี่ประจำปี เป็นต้น
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หลักฐานในการสมัครงาน
 1. resume ประวัติส่วนตัว ภาษาไทย/ อังกฤษ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาวุฒิการศึกษา
 6. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถส่งหลักฐานได้ที่ [email protected]
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: +662-354-5346
โทรสาร: +662-354-5347
อีเมล์: [email protected]
ที่มา : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ