วิทยากรสอนนวดต้องมีใบวุฒิบัตร

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


วิทยากรสอนนวดต้องมีใบวุฒิบัตร thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.)กระทรวงสาธารณสุข กำชับวิทยากรที่สอนหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพต่างๆ ต้องมีใบวุฒิบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 2 ปี ส่วนหลักสูตรต้องผ่านการรับรองจากกรม สบส. เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการจากหมอนวดที่ผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ด้วยหลักสูตรที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย


          นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า วิทยากรที่สอนนวดในหลักสูตรต่างๆ ต้องมีใบวุฒิบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สอน และต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยในภาคทฤษฎีกำหนดวิทยากร 1 คนต่อผู้เรียน 40 คน ส่วนภาคปฏิบัติกำหนดวิทยากร 1 คนต่อผู้เรียน 10 คน หลักสูตรการสอนต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานหลักสูตรกลางที่กำหนด 11 หลักสูตร ซึ่งกรม สบส.ได้กำหนดคุณวุฒิวิทยากรในแต่ละหลักสูตรและหมวดวิชาไว้แตกต่างกันไป เช่น ต้องจบปริญญาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ บางหลักสูตรอาจกำหนดให้ผู้สอนต้องจบหลักสูตรจากสภาการแพทย์แผนไทย หรือหลักสูตรการนวดไทยที่ได้รับการรับรองจากกรม สบส. ที่มีชั่วโมงเรียนมากกว่าหรือเทียบเท่าหลักสูตรที่จะทำการสอน หรือได้รับใบอนุญาตผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรสอนนวด รวมทั้งสถาบันที่เปิดสอน ต้องศึกษาโครงสร้างหลักสูตร คุณสมบัติของผู้เรียนและวิทยากรของหลักสูตรต่างๆที่เว็บไซต์ www.thaispa.go.th หัวข้อ “ข้อมูลเผยแพร่ >โครงสร้าง 11 หลักสูตรกลาง” เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีมาตรฐานโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในหลักสูตรนั้นๆอย่างแท้จริง ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีความปลอดภัยจากหมอนวดที่ผ่านการอบรมมาอย่างถูกต้อง


          ด้านนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า  สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรใดที่ประสงค์จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการบริการเพื่อ สุขภาพ ต้องมีใบอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรฯจากกรม สบส.ก่อนเปิดทำการเรียนการสอน และต้องเปิดการสอน ณ สถานที่ที่ได้ระบุไว้ในการยื่นขอหลักสูตร หากต้องการเปิดการสอนที่อื่น ต้องทำการขอรับรองหลักสูตรใหม่ทุกครั้ง กรณียกเลิกการเรียนการสอน หรือเปลี่ยนแปลงวิทยากรผู้สอน ต้องทำหนังสือแจ้งกรม สบส.ทุกกรณี ส่วนสถาบันใดที่ลักลอบขายใบวุฒิบัตรเพื่อรับรองคุณวุฒิให้แก่ผู้นวดโดยที่ไม่มีการเข้าเรียนจริง หรือให้วิทยากรที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดมาเป็นผู้สอน ถือว่าเป็นสถาบันที่ไม่ได้มาตรฐาน หากมีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับการกระทำความผิด ก็จะถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีการรับรองหลักสูตร. 

Shares:
QR Code :
QR Code