วันเด็กแห่งชาติ 2563 KIDSVENTURE ตะลุยแดนมหัศจรรย์

featured

วันที่ 11 มกราคม 2563 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะวันเด็กแห่งชาติ 2563 “KIDSVENTURE ตะลุยแดนมหัศจรรย์” เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแก่เด็กๆ ผ่านการมีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ในปี 2562 ที่ผ่านมา สสส. พัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด Live Healthier “ชีวิตดีเริ่มที่เรา” เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทการดำเนินงานและเป้าหมายของ สสส. ในการจุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลัง ร่วมกับบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจวิธีเริ่มต้นการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพในทุกๆมิติ อันนำมาซึ่งความร่วมมือกับองค์กรในการสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะร่วมกันต่อไปในอนาคต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/35QdcNO

Shares:
QR Code :
QR Code