“วัณโรค” รู้เร็วรักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


“วัณโรค” รู้เร็วรักษาหาย ไม่แพร่กระจาย thaihealth


แฟ้มภาพ


“สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา” จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวัณโรคโลก ปี 2559 เน้นประเด็นรวมพลังยุติวัณโรค “รู้เร็ว รักษาหาย และไม่แพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่น”


นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคมของทุกปีเป็นวันวัณโรคโลก (World TB Day) เพื่อกระตุ้นเตือนให้ตระหนักว่า วัณโรคยังคงระบาดทั่วโลก เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตกว่า 1.7 ล้านคนต่อปี และร่วมกันต่อต้านด้านวัณโรค องค์การอนามัยโลกได้กำหนดได้กำหนดประเด็นสื่อสารและคำขวัญรณรงค์คือ “รวมพลังยุติวัณโรค” โดยมีความหมายว่า “เราจะร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อจะยุติปัญหาวัณโรค”


ทั้งนี้สถานการณ์วัณโรคของจังหวัดพะเยาพบว่า อำเภอภูกามยาวมีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาอำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูซางต่ำสุดเท่ากับ 199.8 , 164.8 , 72.4 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ และยังพบว่าในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมามีรายงานว่า ผลสำเร็จของการรักษาวัณโรคทุกประเภท (ใหม่เสมหะพบเชื้อ /กลับซ้ำ/ใหม่เสมหะไม่พบเชื้อ/ใหม่นอกปอด) มีจำนวนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาคือ ร้อยละ 82.94 และอัตราตายมีแนวโน้มลดลง


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวต่อว่า ผลสำเร็จของการรักษาไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการเสียชีวิตระหว่างการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค อีกทั้งพบว่า ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตระหว่างรักษาในผู้ป่วยทุกประเภทอยู่ในกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปมากที่สุด (ร้อยละ 69) โดยพบว่าผู้ป่วยมีโรคร่วม (ไม่รวมเอชไอวี) ร้อยละ 63 ซึ่งโรคร่วมที่พบมากที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูง , โรคเบาหวาน และโรคปอดอื่นๆ ร้อยละ 21 , 16 และ 10 ตามลำดับ


สำหรับผู้ป่วยเสียชีวิตด้วย วัณโรค/เอชไอวี พบร้อยละ 8 โดยอยู่ในกลุ่มอายุ 40-60 โดยผู้ป่วยจะมีอาการต่อไปนี้ คือ ไอติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ ไอมีเลือดปน มีไข้ต่ำๆ เบื่ออาหาร น้ำหนักลดร่วมด้วย หรือผู้ป่วยวัณโรคอาศัยร่วมบ้านเดียวกัน หรืออยู่สถานที่ทำงานด้วยกัน ขอให้รีบไปพบแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ