วอนสังคมร่วมลดรุนแรงในเด็ก-สตรี

พบเหตุแจ้ง 1300

 วอนสังคมร่วมลดรุนแรงในเด็ก-สตรี

          มูลนิธิเพื่อนหญิงผนึกเครือข่าย ประกาศปฏิญญายุติความรุนแรงในเด็ก-สตรี ใครพบเหตุแจ้ง  1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เผยทุก 20 นาที เด็ก-ผู้หญิงถูกทำร้าย 1 ราย กว่า 80% เป็นคนใกล้ตัว ผู้กระทำส่วนใหญ่ล้วนตกเป็นทาสน้ำเมา

 

          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนหญิง  โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด “มหกรรมยุติความรุนแรงต่อสตรี  เด็ก  และครอบครัว 2552″

 

          นายอิสสระ  สมชัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงเป็นปัญหาที่ทั่วโลกตื่นตัวและหาทางแก้ไขอย่างจริงจัง   ซึ่งองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี  เป็นวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล ส่วนไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29  มิ.ย.42 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

 

          นายอิสสระกล่าวว่า  ไทยมีอนุสัญญาและกฎหมายต่างๆ  ที่ลดความรุนแรงในเด็กและสตรี ดังนั้น  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  จึงร่วมกันประกาศปฏิญญาด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 10 ประการ คือ

 

          1.คนในครอบครัวต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความรุนแรง  และมีสิทธิรับการรักษา  2.กลไกต่างๆ ที่กฎหมายระบุไว้ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และ  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ต้องได้รับการสนับสนุน  3.สนับสนุนความร่วมมือเพื่อคุ้มครองการเกิดความรุนแรงในทุกรูปแบบ  4.ส่งเสริมความเสมอภาคชาย-หญิง

 

          5.สนับสนุนบทบาทของเด็ก  สตรี  และครอบครัวให้เข้มแข็ง 6.เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม  7.ทบทวนกฎหมายและมาตรการต่างๆ  ให้เกิดการปฏิบัติ  8.สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้  การพัฒนาเพื่อให้รู้เท่าทันความรุนแรง 9.สนับสนุนสื่อสร้างสรรค์ที่เอื้อต่อการพัฒนาตนเอง   ครอบครัว  และสังคม  และ  10.ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัวทุกรูปแบบ

 

          “ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลซึ่งกันและกัน คอยเฝ้าระวังก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม  สิ่งสำคัญคือต้องมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือเหตุความรุนแรง  พม.มีหน่วยบริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์ประชาบดี โทร.1300 ซึ่งมีการติดตั้งคู่สายโทรศัพท์ไว้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง 76 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นช่องทางในการเฝ้าระวังความรุนแรง” นายอิสสระกล่าว

 

          ด้านนายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวว่า ข้อมูลของศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข ปี 52 พบว่าเด็ก-สตรีถูกทำร้ายร่างกายมารักษาที่โรงพยาบาลทั้งสิ้น26,565  ราย เฉลี่ยวันละ 73 ราย หรือทุก 20 นาที เด็ก-สตรีถูกกระทำความรุนแรง  1 ราย ที่น่าตกใจคือผู้กระทำความรุนแรงเป็นคนใกล้ชิด สามี หรือคนในครอบครัวมากถึง 80% เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ที่มีเด็ก-สตรีถูกทำร้ายมารักษาที่โรงพยาบาล 19,068  ราย หรือเฉลี่ยวันละ  52  ราย และหากย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีที่ผ่านมา จากข้อมูลขององค์การพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งใน  จ.นครสวรรค์  พบว่ามีสตรีที่ถูกทำร้ายร่างกายคิดฆ่าตัวตายสูงถึง 51% และในจำนวนนี้มี 71% เคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้ว

 

          นายจะเด็จกล่าวว่า  สาเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นมากที่สุดมาจากการดื่มสุรา เบียร์ ทำให้เกิดการทำร้ายร่างกายและจิตใจของคนในครอบครัว  ไปถึงการก่อคดีฆาตกรรมตามมา

พบเหตุแจ้ง  1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

update: 17-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

Shares:
QR Code :
QR Code