ลดพุงลดโรค `สุขภาพดียกองค์กร`

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ press.in.th


ลดพุงลดโรค...\'สุขภาพดียกองค์กร\' thaihealth


โรคอ้วนลงพุงเป็นปัญหาของประชากรทั่วโลกอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรค NCDs มากมาย อาทิ ความดันโลหิต โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เป็นต้น


ซึ่งในปัจจุบันจำนวนคนไทยที่มีน้ำหนักตัวมากและอ้วนลงพุงเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ เฉพาะอย่างยิ่งคนวัยทำงานที่มักนั่งโต๊ะทำงาน ร่างกายเคลื่อนไหวน้อย ไม่มีเวลาออกกำลังกาย และไม่ค่อยสนใจเรื่องอาหารการกินโดยสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ และสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร จับมือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกันจัด "งานสัมมนาสถานประกอบการสู่การเป็นองค์กรลดพุงลดโรค" เพื่อสื่อสารและเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรที่นำไปสู่การเป็นองค์กรลดพุงลดโรค ซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงรุกที่จะแก้ปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพ ลดโรคอ้วนลงพุงของประชากรวัยทำงาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพองค์รวมของบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดี มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มประสิทธิผลให้กับงาน สร้างองค์กรให้เข้มแข็งและเติบโตก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ และสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสสส. กล่าวว่า สสส. มีนโยบายสนับสนุนให้สถานประกอบการ เห็นความสำคัญของการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานในองค์กร จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานประกอบการให้เป็นองค์กรลดพุงลดโรค โดยมุ่งหวังให้องค์กรต่างๆ ได้เข้าถึงและมีความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเป็นองค์กรลดพุงลดโรค และสามารถที่จะนำชุดความรู้ ทั้งในเรื่องของทักษะการเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน การมีโภชนาการที่เหมาะสม และการจัดการด้านอารมณ์ นำไปสู่การดำเนินงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุผลได้อย่างแท้จริงอีกทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรทั้งภายในและภายนอกได้อีกด้วย


อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการ สสส. กล่าวว่า พนักงานองค์กรก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ประสบภาวะโรคอ้วนลงพุง เช่น บางคนเข้ามาทำงานไม่กี่ปีน้ำหนักกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากพฤติกรรมการชวนกันกิน และไม่ออกกำลังกาย องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการร่างนโยบายที่ชัดเจนว่า องค์กรไม่ต้องการคนที่ขาดสุขภาวะที่ดี เพราะเมื่อพนักงานป่วยบ่อยย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขาเอง และทำให้การทำงานเกิดภาวะชะงักงัน


ปัจจัยที่จะทำให้เกิดองค์กรซ่อนอ้วนที่สมบูรณ์แบบ คือ ผู้บริหารต้องจริงจังกับการรณรงค์ให้คนในองค์กรมีสุขภาพที่ดีและมีน้ำหนัก ตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยต้องมีการจัดกลุ่มบุคลากรที่มุ่งมั่นในเป้าหมายเพื่อผลักดันไปสู่ความ สำเร็จ มีแผนปฏิบัติการรายปีที่ชัดเจน ทำได้จริง สภาพแวดล้อมต้องเอื้อต่อการสร้างหลัก 3 อ. อันประกอบไปด้วย อาหารที่ดี ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ และอารมณ์ที่สมดุล และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ควบคู่กับการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่คนในองค์กร


ด้านตัวแทนองค์กรลดพุงลดโรคที่ประสบความสำเร็จ คุณนฑาห์ มหันตพล กรรมการผู้จัดการบริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด เผยว่า จากการที่ สสส.เปิดหาผู้ผลิตรายการเรียลลิตี้ "The Firm องค์กรซ่อนอ้วน" เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัวทางด้านสุขภาวะในองค์กร จึงเป็นจุดเริ่มต้นโครงการลดพุงลดโรคในบริษัท โดยทางองค์กรมีการจัดตรวจสุขภาพของพนักงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติดี กลุ่มมีความเสี่ยงและสุดท้ายค่อนข้างแย่ ซึ่งจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและสุขภาพ มาให้ความรู้แต่ละกลุ่ม อีกทั้งพนักงานทุกคนยังได้วัดรอบพุง และให้พนักงานวางลูกปิงปองในโถ 2 ใบ คือ โถรอบพุงพอดี กับโถรอบพุงเกินพอดี ซึ่ง 2 โถนี้มีปริมาณลูกปิงปองจำนวนใกล้เคียงกัน จึงให้พนักงานกำหนดเป้าหมายร่วมกันว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อย้ายลูกปิงปองของตัวเองมาอยู่ในโถพุงมาตรฐานให้ได้


นอกจากนี้ กิจกรรมลดพุงลดโรคของบริษัทยังยึดหลัก 3 อ. โดยจัดตั้งคณะทำงานขึ้น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มจัดการโครงการอาหาร กับกลุ่มออกกำลังกายในสถานที่ และกลุ่มออกกำลังกายนอกสถานที่ ตัวอย่างเช่น มีการนำพนักงานลุกขึ้นขยับแขนขาในระหว่างชั่วโมงการทำงาน มีการจัดเมนูถูกโภชนาการให้กับพนักงานเป็นประจำทุกวัน รวมทั้งเปลี่ยนของว่างจากขนมเป็นผลไม้แทน เป็นต้น โดยสิ่งที่ได้จากโครงการคือพนักงานมีสุขภาพแข็งแรง ผลตรวจสุขภาพของทุกคนดีขึ้น รวมทั้งพนักงานมีกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคีกันมากขึ้น


ทั้งนี้ ผลสำเร็จของโครงการจะเกิดขึ้นได้ ผู้บริหารต้องเห็นความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินการจึงจะสามารถทำได้ต่อเนื่อง อีกทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นต้องมีความเหมาะสมที่ให้ผู้เข้าร่วมเกิดความสนุก และไม่ตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปจนทำไม่ได้


การสัมมนาครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลในภาคส่วนที่สำคัญเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ประกอบด้วย ศจ.นพ.ปัญญา ไข่มุก คณะกรรมการกองทุน สสส. นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ให้ข้อเสนอแนะทำไมต้องเป็นองค์กรลดพุงลดโรค เป็นแล้วดีอย่างไร องค์กรได้ประโยชน์อย่างไร และบุคลากรในองค์กรจะได้ประโยชน์อย่างไร อ.สง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และที่ปรึกษากรมอนามัย ชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นองค์กรลดพุงลดโรคจากองค์กรต้นแบบชั้นนำ สถานประกอบการที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.happy8workplac.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 09-4483-9969

Shares:
QR Code :
QR Code