ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน


ภาพประกอบจากแฟนเพจสุขภาวะชุมชน


ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข thaihealth


เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประกาศเจตนารมณ์เพื่อการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข” ณ ห้องประชุมจะบังติกอ โรงแรม ซี.เอส.จังหวัดปัตตานี โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่


ตามเจตนารมณ์ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ที่ยึดมั่นอุดมการณ์เพื่อที่จะนำพาชุมชน ท้องถิ่นไปสู่ความเข้มแข็ง จัดการตนเอง และร่วมสร้างพื้นที่ของตนเองให้เป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ รวมทั้งขับเคลื่อน รณรงค์ ให้มีการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างปัจจัยเสริมทางสุขภาพ อันนำมาซึ่งสุขภาวะที่ดีของชุมชน และจากสถานการณ์การบริโภคยาสูบซึ่งเป็นภัยคุกคามทางสุขภาพของคนไทย โดยมีข้อมูลในระดับชาติว่ามีผู้สูบบุหรี่สูงถึง 10.9 ล้านคน และเมื่อพิจารณาถึงข้อมูลในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พบว่า มีผู้สูบบุหรี่สูงถึง 5.2 แสนคน จากจำนวนประชากร 7.5 ล้านคน


เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส จำนวน 27 อปท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ จีงร่วมกันรณรงค์และขับเคลื่อน “เลิกสูบก็เจอสุข : ปฏิบัติการ ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข” ด้วยการดำเนินการ ดังนี้ คือ


(1) สร้างให้เกิด “บ้านไร้ควัน”จำนวน 990 ครัวเรือน เพื่อเป็นต้นแบบ ลด ละ เลิก คนสูบ และป้องกัน คนในครอบครัวจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง และมือสาม


(2) สร้างให้เกิด “ศาสนสถานปลอดบุหรี่ต้นแบบ” จำนวน 66 แห่ง โดยการบังคับใช้กฏหมายในพื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยการใช้กลไลทางศาสนา และทางชุมชนในการกำหนดมาตราการร่วมเพื่อให้เกิดการควบคุมพื้นที่อย่างจริงจัง


(3) สร้าง “คลินิกช่วยเลิกบุหรี่ต้นแบบ โดยชุมชน” จำนวน 23 แห่ง ที่ดำเนินการโดยชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการหนุนเสริมให้ผู้สูบบหรี่สามารถลด ละ เลิกบุหรี่


ในการนี้เราจะร่วมกันขับเคลื่อนปฏิบัติการดังที่กล่าวมาข้างต้น ให้เกิดเป็นรูปธรรมภายในเวลา 6 เดือน เพื่อให้มีบทเรียนและต้นแบบการดำเนินงาน ในการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยชุมชน ที่เป็นการลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเสริมทางสุขภาพ นำสู่สุขภาวะของชุมชนท้องถิ่น

Shares:
QR Code :
QR Code