ลดตาย ลดเจ็บ ลดอุบัติเหตุ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นย้ำใช้กลไกระดับพื้นที่สร้างการสัญจรปลอดภัยยั่งยืน thaihealth


แฟ้มภาพ


อุบัติเหตุทางถนนคร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ รัฐมุ่งสร้างความปลอดภัยโดยอาศัยกลไกระดับพื้นที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยกว่า 21 คนต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2563


วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ห้องรอยัลจูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ จัดโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย


นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นย้ำใช้กลไกระดับพื้นที่สร้างการสัญจรปลอดภัยยั่งยืน thaihealth


พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนคร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ นายกรัฐมนตรีจึงกำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยตามปฏิญญามอสโก


โดยกำหนดให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พร้อมกำหนดกรอบการดำเนินงานภายใต้ 5 เสาหลัก ดังนี้ 1)การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 2)ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย 3)ยานพาหนะปลอดภัย 4)ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 5)การตอบสนองหลังอุบัติเหตุ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง นโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2561-2564 โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ ดังนั้น ศปถ. จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงนโยบายและกรอบแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดตัวโครงการดังกล่าว พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงมอบนโยบายการสร้างความปลอดภัยทางถนน เน้นย้ำให้ใช้กลไกระดับพื้นที่ลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทุกมิติ ทั้ง คน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำชับให้ภาครัฐ สสส. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกัน


นายนิพนธ์ บุญญามนี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนพบว่า กลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุในเส้นทางตำบลและหมู่บ้าน จึงจำเป็นต้องใช้กลไกในระดับพื้นที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ตรงจุด ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ซึ่งระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2554 ได้กำหนดโครงสร้างความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ผ่านกลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย์อำนวยการปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ในการขยายผลนโยบายยุทธศาสตร์ มาตรการ  และแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมลงมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่


นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ได้ดำเนินการครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด 878 อำเภอ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยกลไกระดับพื้นที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยกว่า 21 คนต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2563 รวมถึงยังเป็นการชี้เป้าเชิงพื้นที่สู่การต่อยอดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อยกระดับการสร้างประเทศไทยให้มีการสัญจรปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน


นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นย้ำใช้กลไกระดับพื้นที่สร้างการสัญจรปลอดภัยยั่งยืน thaihealth


นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นย้ำใช้กลไกระดับพื้นที่สร้างการสัญจรปลอดภัยยั่งยืน thaihealth


นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นย้ำใช้กลไกระดับพื้นที่สร้างการสัญจรปลอดภัยยั่งยืน thaihealth


 

Shares:
QR Code :
QR Code