ลดก่อมลภาวะ คนละไม้คนละมือ

ที่มา : ชุดความรู้ ชีวิตติดฝุ่นอันตราย โดย สสส.


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ลดก่อมลภาวะ คนละไม้คนละมือ thaihealth


ปัญหาฝุ่นละอองหรือหมอกควันพิษไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะสาเหตุหลักเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ ฉะนั้นหากมนุษย์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะช่วยลดปัญหามลพิษอากาศได้ เช่น


รถยนต์


– ใช้น้ำมันไร้สารตะกั่วสำหรับรถเครื่องยนต์เบนซินหรือน้ำมันดีเซลกลั่นอุณหภูมิต่ำ สำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซล


– เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกำหนดเวลา


– ติดตั้งอุปกรณ์กรองไอเสีย


– เปลี่ยนมาใช้ระบบการขนส่งที่มีมลพิษน้อยและหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน เพื่อลดการแพร่ควันท่อไอเสียรถยนต์


เศษพืชและวัสดุการเกษตร


– ลดการเผา แต่ควรนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นอกจากพืชผักปลอดภัย ดินก็จะไม่ถูกทำ ลาย


คำแนะนำ : ฟางข้าวมีประโยชน์ใช้เพาะเห็ดได้


– ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชจากพืชเชิงเดียวไปสู่ระบบการปลูกสร้างสวนป่าแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นรูปแบบการเกษตรสำคัญที่สามารถลดการเผาไปได้จำนวนมาก


สร้างพื้นที่สีเขียว


– ปลูกต้นไม้รอบบ้านเพื่อช่วยกรองฝุ่นและดูดมลพิษ


– เลิกสูบบุหรี่


– หมั่นทำความสะอาดพื้นที่อยู่อาศัย


ขยะหรือวัสดุเหลือใช้


– ลดการเผาทำลาย เปลี่ยนเป็นรวบรวมวัสดุเหลือใช้ไปขายเพื่อสร้างรายได้


– ลดและเลิกการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ ที่มีสารประกอบของสารที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก เช่น สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) และสารไฮโดรฟลูโอคาร์บอน (HCFC)

Shares:
QR Code :
QR Code