ลงพื้นที่โครงการศูนย์วิชาการนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ เกาะกลางบางทะลุ ต.มะขามเตี้ย จ.สุราษฎร์ธานี

มะขามเตี้ย

ที่ “เกาะกลางบางทะลุ” พื้นที่นันทนาการชุมชน ต.มะขามเตี้ย จ.สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 ลงพื้นที่โครงการศูนย์วิชาการนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส.) และเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการ ผลลัพธ์จากกลไกบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 กล่าวว่า สสส. ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการศูนย์วิชาการนโยบายสารธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส.) โดยใช้กลไกวิชาการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ภายใต้หลักคิดของการใช้กระบวนการทางวิชาการ ยกระดับและขยายผลความรู้จากปฏิบัติการในพื้นที่ เป็นการสานเสริมพลังภาคีเครือข่ายและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานของ สสส. นำไปสู่สังคมสุขภาวะที่ครอบคลุมทุกมิติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=338881

Shares:
QR Code :
QR Code