ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย


ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย thaihealth


สสม.ใต้กลางลงพื้นที่ชุมชนเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ลำบากในโครงการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย


แผนงานสร้างสุขภาวะมุสลิมไทย(สสม.) ภาคใต้ตอนกลาง โดยมีนายนัทสรี อุมา ได้เข้าพบปะผู้ใหญ่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหมู่ที่ 2 (ชุมชนริมคลองใกล้กับสี่แยกพระพุทธ) เพื่อนำเสนอและทำความเข้าใจวัตถุประสงค์การเข้ามาครั้งนี้ และสำรวจชุมชน หมู่ที่ 2 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา และพบปะคนในชุมชนเก็บข้อมลูผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ลำบากในโครงการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่2 เป็นผู้นำสำรวจในครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลดังนี้


1.สภาพโดยทั่วไปของบ้านเป็นกระท่อม หรือบ้านไม้ โดยบ้านบางหลังมีส่วนหนึ่งของบ้านอยู่เลื่อมไปในลำคลองแม่น้ำเทพาและพบครอบครัวที่ลำบากมากมีอยู่ประมาณ 4 ครัวเรือน


2.อาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชนคือ หักหัวลูกปลา และเลี้ยงปลา ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน3,000 บาทต่อครัวเรือน


จากการสอบถามความต้องการข้อมูลเบื้องต้นของชาวบ้านมีความสนใจในเรื่องอาชีพเย็บผ้าและเลี้ยงปลาในกระชังซึ่งบริเวณดังกล่าวก็เหมาะแก่การเลี้ยงปลา ทางศูนย์กิจจกรรมภาคใต้ตอนกลางแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทยจะนำข้อมูลที่ได้มาเข้าประชุมและหาแนวทางการแก้ไขให้ชาวบ้าน ม.2 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลาต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code