ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ thaihealth


สสค. ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัด


วันที่ 28 ก.ย.59 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม(Kick-off) และพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัด


จังหวัดอำนาจเจริญ โดย สภาการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้จัดกิจกรรม(Kick-off) และพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัด ตามโครงการโครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกการทำงานจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัด ที่มีการจัดองค์ประกอบและแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยจัดการศึกษา และหน่วยภาคเศรษฐกิจ สามารถทำงานได้ต่อเนื่องไม่จบสิ้นเพียงโครงการสิ้นสุด สนับสนุนให้เกิดแผนพัฒนาอาชีพในระดับจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด เพื่อการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระบบแนะแนวที่สามารถแนะนำให้ผู้เรียนเห็นทางเลือกทางด้านอาชีพและการศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ รวมถึงลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ thaihealthสร้างความตระหนัก เจตคติและการรับรู้ของสังคม สู่การศึกษาเพื่อสัมมาอาชีพ ในการใช้รณรงค์สื่อสารเป็นเครื่องมือ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานราชการ, โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 8 โรงเรียน สังกัดการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน, โรงเรียนสังกัด อปท. 1 โรงเรียน และสังกัด กศน.จังหวัด 3 โรงเรียน


ในการนี้ สภาการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญใส่ใจ ต่อการจัดการศึกษาเรียนรู้เพื่อชีวิตและชุมชน มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะสร้างและส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งสัมมาอาชีพและสังคมแห่งคุณธรรม สร้างเด็กและเยาวชนให้รักถิ่น มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสัมมาอาชีพอื่นๆ เพื่อเป็นกำลังในการสร้างผืนแผ่นดินให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เชื่อมโยงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ระดับครอบครัว ชุมชน ระดับจังหวัดและชาติ

Shares:
QR Code :
QR Code