ร่วมหารือจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3

ที่มา : แฟนเพจหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ภาพประกอบจากแฟนเพจหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ร่วมหารือจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 thaihealth


เวทีวิชาการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (stakeholder forum) เพื่อข้อเสนอเชิงนโยบายประกอบการจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ประเด็นมาตรการทางกฎหมายทางกฎหมายเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ


วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (เวลา 13.30-16.00 น.) นางสาวไอญวริญณ์ ฉัตรอภิวรรณ เลขานุการศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การบริหารจัดการโดย หน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat.UDC / UD.Tham) ได้เป็นตัวแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ เข้าร่วมเวทีวิชาการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (stakeholder forum) เพื่อข้อเสนอเชิงนโยบายประกอบการจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ประเด็นมาตรการทางกฎหมายทางกฎหมายเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมซิลเวอร์ 3 ชั้นใต้ดิน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยมีการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนและเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น 1. ประเด็นมาตรการ กลไกเพื่อสนับสนุนข้อเสนอเชิงนโนบาย 2. ประเด็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ และ 3. ประเด็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และการบูรณาการการดำเนินงาน


ผลที่ได้ คือ ผู้เข้าร่วมเวทีวิชาการได้มีการทบทวนสถานการณ์ความต้องการระบบและเครื่องมือที่จะตอบสนองต่อปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทยในข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถดูแลตนเองในการใช้ชีวิตประจำวันให้ดีที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code