รู้จักอาสาสมัครรู้จัก อาสาสมัครประชาสังคม

เรารู้จักบุคคลที่ทำงานเพื่อสังคม สร้างสรรค์สิ่งที่จะเป็น ประโยชน์ต่อชุมชน หรือกลุ่มผู้ที่ขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือ และเราเรียกรวมทั้งยกย่องคนกลุ่มนี้ว่าเป็นผู้ที่มีหัวใจแห่งจิตอาสา ซึ่งใน วันนี้การทำงานเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน มุ่งหวังประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ได้รับการนิยามว่าเป็น "ภาคประชาสังคม" หรือ Civil Society Organization หรือ CSO


รู้จักอาสาสมัครรู้จัก อาสาสมัครประชาสังคม thaihealthรู้จักอาสาสมัครรู้จัก อาสาสมัครประชาสังคม thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมจัด กิจกรรมรณรงค์ ให้เกิดกลุ่ม CSO ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะในสังคมไทย โดยเรียกชื่อโครงการว่า "We ARE CSO ใครๆ ก็เป็นได้"


นายวันชัย บุญประชา ผู้จัดการโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะในสังคมไทย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนสนใจก้าวเข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาวะทางสังคมทีดี ในฐานะจิตอาสา โดยปลุกพลังบวก ในตัวให้ประชาชนเดินหน้าเข้าหากัน และร่วมมือร่วมใจกันทำโครงการดีๆ เพื่อสังคม โดยอาจไม่ต้องรอแกนนำ หรือองค์กรใดๆ มาเป็นผู้นำ


"สำหรับการดำเนินงานแบ่งออกเป็นสองส่วนสำคัญ ส่วนแรก คือขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายในการส่งเสริมความเป็นภาคประชาสังคม โดยขณะนี้ได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาภาคประชาสังคม ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และการผลักดันให้เกิดร่างพระราชบัญญัติ(พรบ.) ส่งเสริมและพัฒนา ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม ได้ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว และอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนในขั้นตอนต่อไป" นายวันชัยกล่าว


นอกจากนั้น โครงการนี้ยังจะเดินหน้าต่อ ด้วยการผลักดันให้เกิดการตรากฎหมายขึ้นมา เพื่อเป็นหลักประกันว่า รัฐบาลไทยจะมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มเป็นภาคประชาสังคมและส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้มีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ


"ส่วนที่สองคือ รวมเครือข่ายที่อยู่ในภาคประชาสังคมทั่วประเทศไทยเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดพลังและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาคประชาสังคม อย่างเช่น กลุ่มคนไร้บ้านที่รวมกลุ่มกันทำเกษตรอินทรีย์ คัดแยกขยะรีไซเคิล นอกจากนี้ยังมี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสวนผักคนเมือง รวมถึงกลุ่มพ่อแม่ ที่มีลูกพิการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายดูแลตัวเองและไปให้ความรู้ครอบครัวอื่นอีกด้วย"


รู้จักอาสาสมัครรู้จัก อาสาสมัครประชาสังคม thaihealthด้าน นายประกาศ เรืองดิษฐ์ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) กล่าวถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมในรูปแบบภาคประชาสังคมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็น การเปิดพื้นที่แสดงให้ทุกคนทราบว่า ตนเองสามารถช่วยให้สังคม น่าอยู่ได้หากได้รับการสนับสนุนที่ดี รวมถึงภาคเอกชนที่ทำได้อย่างเต็มที่ เพราะการคืนกำไรสู่สังคมก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSO ได้ ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรในเรื่องจิตอาสา คือการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ด้วย


และตั้งแต่เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง ภาคประชาสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะในสังคมไทย กำหนดจัดกิจกรรมสื่อสารรณรงค์ "WE ARE CSO ใครๆ ก็เป็นได้" ขึ้น โดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่ 7 เมษายน 2559 มุ่งเน้นการทำงานใน 4 ประเด็นหลัก


ได้แก่ ประเด็น "คนไร้บ้าน"(จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 58), ประเด็น "เครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ" (จัดขึ้นในวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา), และประเด็น "สวนผักคนเมือง" จะจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และ สุดท้าย ประเด็น "แรงงานนอกระบบในกลุ่มผู้สูงอายุ" จัดในวันที่ 7 เมษายน 2559


จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ขอเชิญชวนทุกคนในสังคมที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครและทำกิจกรรสาธารณประโยชน์ ร่วมเป็น ภาคประชาสังคมด้วยกันและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันต่อไป


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code