รุกเสริมสร้างสุขภาวะอาชีวศึกษา

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


รุกเสริมสร้างสุขภาวะอาชีวศึกษา   thaihealth


สอศ.-สสส.รุกเสริมสร้างสุขภาวะอาชีวศึกษา  ลดปัจจัยเสี่ยงและเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน


เมื่อวันที่ 27 เม.ย.59 ที่สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเผยภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ลดปัจจัยเสี่ยงและเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา พัฒนา "กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ" ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะปัญญา ทักษะชีวิต ทักษะสุขภาพ ทักษะวิชาชีพและความปลอดภัยในการทำงาน การได้รับการปฏิบัติตามสิทธิเด็กอย่างเสมอภาค จิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ และคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาวะของ สสส.


"ประทับใจบทบาทการทำงานของ สสส.ผ่านโครงการต่างๆ มีหลายโครงการช่วย สอศ. ทั้งทางตรงและอ้อม สสส.เห็นความสำคัญสุขภาวะของนักเรียนอาชีวะ ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่มีปัญหาเป็นอัตลักษณ์ ความร่วมมือครั้งนี้ หวังให้ สสส.ช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ ช่วยเติมเต็ม ร่วมสร้างกลไกการทำงาน ช่วยพัฒนาวิธีคิด และการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม มีลักษณะการทำงานยืดหยุ่นตามสภาพพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนอาชีวะให้มีสุขภาวะมีคุณภาพชีวิตที่ดี" เลขาธิการ สอศ. กล่าว


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ กล่าวว่า ปัจจุบันงาน สสส.มีความครอบคลุมทั้ง 1.การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ เพศสัมพันธ์ก่อนวัย 2.การสร้างเสริมปัจจัยสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การสร้างเสริมสุขภาพจิต 3.การสร้างเสริมสุขภาพในทุกช่วงวัย รวมถึงการดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 4.การสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร 5.การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนและท้องถิ่น

Shares:
QR Code :
QR Code