รีดไขมันตำรวจสภาฯ

       สภาฯจับมือ สสส.รีดไขมันตำรวจรัฐสภารับเปิดประชุม สนช. หลังพบสะสมไขมันกระฉุดช่วงสภาว่างเว้นผู้แทน แนะกินถูกลักษณะหนีภัยโรคเสี่ยงรุมเร้า กระตุ้นหันมาออกกำลังกายฟิตร่างกายเพื่อสภาเป็นองค์กรแห่งการมีสุขภาวะที่ดี


/data/content/25057/cms/e_bijkrvy13569.jpg


       ที่รัฐสภา วันที่ 16 ก.ค. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรนิติบัญญัติ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. และเครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมจัด “โครงการตำรวจรัฐสภาไทย สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง ประจำปี 2557″ โดยมีการวัดสมรรถภาพร่างกายและการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการที่ดี


      โดย นายวีระพันธ มุขสมบัติ ที่ปรึกษาเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดงานว่า เนื่องจากสุขภาวะของบุคลากรในองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี และต้องปฏิบัติภารกิจในการปกป้อง ดูแลให้รัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนเกิดความสงบเรียบร้อย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่สง่างาม เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่รัฐสภา ซึ่งต้องขอขอบคุณที่ สสส.และภาคีเครือข่ายที่ได้เข้ามาสนับสนุนและรณรงค์การมีสุขภาพที่ดีให้กับบุคคลากรในรัฐสภา โดยจัดตั้ง “ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ” ทำให้เกิดการผสานกำลังในการขับเคลื่อนให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรแห่งการมีสุขภาวะที่ดี


      ขณะที่ นายบำรุง พันธุ์อุบล ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานจริยธรรม สำนักพัฒนาบุคลากร กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้จะช่วยเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภามีสุขภาวะที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพกาย ใจ สังคม และปัญญา อันจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่สำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา


     ด้าน นพ.ฆนัท ครุฑกูล ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง กล่าวว่าจากการตรวจสมรรถภาพร่างกายของตำรวจรัฐสภาปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 55.6 มีปริมาณไขมันในร่างกายสูงและสูงมาก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิต หลอดเลือดสมองและหัวใจตีบตัน ขณะที่ร้อยละ 41.1ปริมาณไขมันในร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าดัชนีมวลกายส่วนใหญ่มีรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 61.1 มีภาวะน้ำหนักเกิน ร้อยละ 30 โรคอ้วนร้อยละ 4.4 รูปร่างผอมบาง ร้อยละ 4.4 ค่าความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้หวังว่าจะรณรงค์ให้ตำรวจรัฐสภาหันมาให้ความสำคัญสุขภาพตัวเองมากขึ้น และนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้ทางสสส.และเครือข่ายคนไทยไร้พุงได้จัดชุดความรู้พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การขยายผลการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเป้าหมายอื่นๆต่อไป เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้น


 


 


      ที่มา: เว็บไซต์บ้านเมือง


      ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ