ราชภัฏสร้างสุขภาพดี เทิดไท้องค์ราชัน

หนุนมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

 

ราชภัฏสร้างสุขภาพดี เทิดไท้องค์ราชัน

          มหาวิทยาลัยราชภัฏ ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศ ในแต่ละปีมีนักศึกษาหน้าใหม่หน้าเก่า จำนวนมากเข้ามาศึกษาเล่าเรียน นักศึกษา ม.ราชภัฏจึงถือเป็นเยาวชน วัยรุ่นกลุ่มใหญ่ ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นเรี่ยวแรงในการพัฒนาประเทศให้มีคุณภาพ

 

          ท่ามกลางความคาดหวังของสังคม สถานการณ์สุขภาพของเยาวชนกลับกำลังตกอยู่ในภาวะที่ส่อว่าอาจเกิดปัญหาในอนาคต ซึ่งการหล่อหลอมในสถาบันการศึกษาสามารถที่จะช่วยดูแลสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงได้

 

          ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แบ่งภาวะด้านสุขภาพของเยาวชนไทยออกเป็น 4 มิติ สำคัญ คือ

 

          1. มิติทางครอบครัว/ศาสนา

 

          2. มิติสื่อ/การเรียนรู้

 

          3. มิติการใช้ชีวิต

 

          4. มิติปัญหาและภาวะเสี่ยง

 

          การที่ผลการสำรวจพบว่า ความเหินห่างของครอบครัว/ศาสนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเยาวชนเกือบครึ่ง คือ 47% ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ และ 34% ไปวัดเป็นครั้งคราว

 

          นอกจากนี้ เยาวชนยังใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับสื่อออนไลน์ จนเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว เพราะ 56% ต้องเข้าอินเตอร์เน็ตทุกวันเฉลี่ย 105 นาที หรือ 1.45 ชั่วโมง และ 34% เล่นเกมคอมพิวเตอร์/เกมออนไลน์เป็นประจำ ขณะที่การใช้เวลากับการโทรศัพท์เฉลี่ย 74 นาที หรือ 1.14 นาที และดูโทรทัศน์ 154 นาที หรือ 2.34 ชั่วโมง

 

          ที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก คือ การใช้ชีวิตของเยาวชนพบว่า 49% กินเหล้า อีก 23% สูบบุหรี่ 31% เที่ยวกลางคืน 30% ยอมรับเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว และ 20% อยากทำศัลยกรรม

 

          พฤติกรรมต่างๆ ของเยาวชน จึงทำให้พวกเขาตกอยู่ในวังวนปัญหา และภาวะเสี่ยงนานับประการ โดยเฉพาะในวัยรุ่นต่ำกว่า 19 ปี พบว่า เข้าโรงพยาบาลเพื่อคลอดปีละ 70,000 คน เยาวชนต่ำกว่า 25 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ ปีละ 7,000 และก่อคดีอาชญากรรม 32,000 คดี/ปี นอกจากนี้ยังพบเยาวชนอายุระหว่าง 19-25 ปี พยายามฆ่าตัวตายปีละ 4,000 คน

 

          นั่นเป็นที่มาของการที่ สสส.ได้ร่วมทำโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเยาวชนและบุคคลทางการศึกษา ซึ่งในวันที่ 3 ธันวาคม จะมีการจัดงาน “สุขภาพดีทั่วไทย ราชภัฏร่วมใจ เทิดไท้องค์อาชัน” ซึ่งนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการดังกล่าว

 

          “ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทานชื่อ “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า “คนของพระราชา” จึงได้ร่วมกันจัดงาน “สุขภาพดีทั่วไทย ราชภัฏร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนม์ 81 พรรษา” ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธานโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สสส. บอกถึงแนวคิดการจัดงาน

 

          สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนั้น จะมีการปฏิญาณตนเป็นประชากรสุขภาพ จำนวน 200,000 คน ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ด้วยการทำดี ละเว้นสิ่งเสพติดและอบายมุข ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีจนกลายเป็นวิถีชีวิต และยังมีกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล การตรวจสุขภาพ กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน ด้วยการปลูกต้นไม้และการรณรงค์ลดใช้พลังงาน

 

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 24 แห่ง ประกอบด้วย ธนบุรี สวนสุนันทา ราชนครินทร์ เทพสตรี รำไพพรรณี เพชรบุรี หมู่บ้านจอมบึง กาญจนบุรี เชียงราย อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ ลำปาง เพชรบูรณ์ พิบูลสงคราม กำแพงเพชร สกลนคร มหาสารคาม อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต

 

          การสร้างมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนนั้น ผู้บริหารของสถานศึกษาต่างๆ ควรให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ เช่น ส่งเสริมกิจกรรมที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม การเป็นอาสาสมัคร เปิดพื้นที่ให้เยาวชนสามารถที่จะแสดงออกในทางที่เหมาะสมและควรขยายผลจาก 24 แห่ง ไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศ พัฒนาให้ทุกสถาบันการศึกษา เป็นแหล่งสร้างเสริมสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง ทั้งกายและใจ 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

Update 01-12-51

Shares:
QR Code :
QR Code