‘รางวัลอีสานทองคำ’ ผู้นำด้านสุขภาวะ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


'รางวัลอีสานทองคำ' ผู้นำด้านสุขภาวะ thaihealth


พิธีมอบรางวัลอีสานทองคำ ประจำปี 2560 แก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะ 67 ราย ที่ จ.ขอนแก่น


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัลอีสานทองคำ ประจำปี 2560 แก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะ 67 ราย ในงานรวมพลังผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะภาคอีสานแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ด้วยการพึ่งตนเองตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความยากจนแก้ได้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ว่า วันนี้ถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของพิธีมอบรางวัลอีสานทองคำ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 หลังจากเครือข่ายองค์กรสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาสังคม ได้ช่วยการสานแนวคิดและรวมพลังการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา จนกระทั่งเกิดรางวัลอันทรงคุณค่าของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ชื่อว่า “รางวัลอีสานทองคำ”  ซึ่งจะมอบให้แก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพแห่งแผ่นดินอีสาน จำนวน 67 ราย ที่ทำความดีสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนักรณรงค์ นักพัฒนาชุมชน นักเคลื่อนไหวสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนอีสานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9


ทั้งนี้ สมาคมสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายสุขภาวะภาคอีสานได้กำหนดประเภทของรางวัลอีสานทองคำ เป็น 5 ประเภท ได้แก่ ผู้นำภาคประชาชน ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำด้านการปกครอง และผู้นำเยาวชนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เลิกเหล้าตลอดชีวิต พิชิตความยากจน ดำรงตนแบบพอเพียง มีครอบครัวอบอุ่น มีผลงานสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นประจำทุกปี

Shares:
QR Code :
QR Code