รัฐคลอดกลยุทธ์ 3 ลด 3 เพิ่ม แก้ปัญหายาเสพติด

ลดจำนวนผู้ค้า ผู้เสพ และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

รัฐคลอดกลยุทธ์ 3 ลด 3 เพิ่ม แก้ปัญหายาเสพติด 

 

          นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำเดือนพฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ ว่า เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการ และติดตามความก้าวหน้า ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกระบี่

 

          ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดแผนปฏิบัติการ รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด” (1 เมษายน 30 กันยายน 2551) ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ที่สำคัญ 4 ประการ คือ ผู้ค้า จะเร่งรัดปราบปรามให้ต้องโทษตามกฎหมาย ผู้เสพ เป็นผู้ป่วย ที่จะต้องลดปริมาณลงด้วยการบำบัดรักษา กลุ่มเสี่ยง จะป้องกันกลุ่มเสี่ยงมิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ชุมชน จะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

 

          โดยใช้กลยุทธ์ 3 ลด 3 เพิ่ม ในการแก้ไขและลดปัจจัยปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด คือ การลดจำนวนผู้ค้า ผู้เสพ และลดเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ในส่วนของกลยุทธ์ 3 เพิ่ม คือ การเพิ่มระดับปฏิบัติการของกลไก ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกภาคส่วน การเพิ่มมาตรการทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้มแข็งและจริงจัง และการเพิ่มบทบาทของช่องทางสาธารณะในการร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

 

          ในส่วนของจังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่องใน 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองกระบี่ อ่าวลึก เหนือคลอง คลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา สถิติผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2551 ข้อมูลจากส่วนราชการต่างๆ มีจำนวนผู้ค้า 51 ราย ผู้ค้า/ผู้เสพ 29 ราย และจำนวนผู้เสพ 461 คน

 

          นอกจากนี้ ยังมีข้อมูล ผู้ต้องหาคดียาเสพติด ที่กระจายอยู่ทุกอำเภอ จำนวน 237 ราย จับกุมได้แล้ว 142 ราย คงเหลือ 95 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาทรรศน์

 

 

update  28-05-51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code