รักดี ไม่ดื่ม ไม่โดดเดี่ยว

การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เด็กเยาวชน

 

รักดี ไม่ดื่ม ไม่โดดเดี่ยว

          เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า วลีที่ผู้ใหญ่มักพูดกันจนติดปาก เมื่อถึงโอกาสที่สำคัญ ความจริงแล้วหากหมายความตามวลีที่ว่านี้ ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้มีการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เด็กเยาวชนไว้แต่เนิ่นๆ แต่อาจต้องได้รับการสนับสนุนที่ดีซึ่งจะเป็นแรงหนุนเสริมให้พวกเขาก้าวไปอย่างอย่างมุ่งมั่นและมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อตนเองส่วนร่วมและสังคม หรือช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เพื่อนมนุษย์ ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างการแสดงออกซึ่งความรักอันบริสุทธิ์ระหว่างกันอีกทางหนึ่งในเดือนแห่งความรักนี้

 

          นางสาวปียานุช ลาหล้าเลิศ หรือ น้องส้ม อายุ 19 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นประธานกลุ่มปิยะธรรม เป็นผู้หนึ่งที่อยากจะมอบความรักให้ใครหลายๆ คนเช่นกัน โดยได้บอกเล่าถึงที่มาของการทำกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคมหรือที่เรียกกันว่า “จิตอาสา” ซึ่งเป็นการอาสาที่จะมาทำความดี ทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมโดยหวังที่จะให้คนในสังคมอยู่อย่างมีความสุข มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและมอบความรักความปารถนาดีให้แก่กัน

 

          น้องส้มเล่าถึงที่มาที่ไปของกลุ่มจิตอาสา ภายใต้ชื่อกลุ่ม “ปิยะธรรม” ว่า เมื่อครั้งที่เรียนอยู่ชั้น ม.6 โรงเรียนปิยะชาติพัฒนาในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก ตนเองได้ทำโครงการเรื่อง “เยาวชนทำดี ถวายในหลวง” มีการทำเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน เมื่อผ่านเข้ารอบจนได้มีโอกาสไปแข่งขันระดับประเทศที่วัดโสมนัส กทม. ก็ได้รับรางวัลดีเยี่ยม จากประสบการณ์ที่ได้ไปประกวดในครั้งนั้น ตนเองได้มีโอกาสเจอเพื่อนหลากหลาย โรงเรียนที่มีความคิด มีความสามารถในด้านต่างๆ กันออกไป ทำให้ตนมีความคิดริเริ่มที่อยากจะต่อยอดการทำงานที่เกี่ยวกับการทำดีของเยาวชนต่อไปอีกเรื่อยๆ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่เราต้องช่วยกัน

 

          น้องส้มยังบอกต่ออีกว่าบทบาทหน้าที่หลักของกลุ่มปิยะธรรมนั้น จะเน้นเรื่องของการเป็นจิตอาสา รณรงค์ในเรื่องของการลดละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ซึ่งสาเหตุที่ต้องการรณรงค์เรื่องนี้เนื่องจากตอนออกค่ายอาสาได้ไปอบรมหลักสูตรเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เรื่องยาเสพติ เรื่องการรักนวลสงวนตัว ตนเองเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับเยาวชนในปัจจุบัน จึงนำเรื่องนี้มารณรงค์ต่อ

 

          ความสำเร็จที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ทำการรณรงค์และบำเพ็ญประโยชน์ น้องส้มมองว่า การที่ได้เห็นสมาชิกของกลุ่มเพิ่มมากขึ้น รู้ว่าเขาชอบทำกิจกรรมแบบเดียวกัน ตนก็ดีใจด้วย การทำงานจิตอาสานี้ทำให้เราได้ทั้งเพื่อน ได้ทั้งความรัก ความปรารถนาดีที่มีต่อกัน และได้เห็นเพชรเม็ดงามในแต่ละที่มาจากหลากหลายแห่งมารวมกัน มีการพูดต่อและขยายงานต่อไปอีกมีตัวแทนขึ้นมาต่อยอดถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดแล้ว

 

          เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวังไว้ น้องส้มขอทำอะไรก็ได้ที่ทำให้สังคมเป็นสุข แม้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ แต่ก็ยังดีที่ได้ทำ แต่เชื่อว่ากลุ่มอื่นๆ ที่ทำเรื่องจิตอาสานั้นยังมีอีกจำนวนมาก และกลุ่มต่างๆ เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติรวมทั้งเพื่อให้เห็นว่าเด็กไทยมีคุณภาพ มีศักยภาพ และกล้าที่จะทำในเรื่องดีๆ หลายอย่าง ซึ่งต้องขอกำลังใจและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ เพื่อให้การทำงานเพื่อสังคมเป็นไปได้

 

          สำหรับกิจกรรมรักดีไม่ดื่ม ไม่โดดเดี่ยวของกลุ่มปิยะธรรมที่เข้าร่วมโครงการกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และได้รับการสนับสนุนโดยสำนังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนแห่งความรักนั้น อย่างแรกจะมีการทำกิจกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นการรณรงค์ให้ความรู้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ทั้งในเรื่องของยาเสพติเหล้า บุหรี่ และเพศสัมพันธ์ ส่วนในระดับมหาวิทยาลัย และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ แจกสื่อรณรงค์ และเชิญชวนนิสิตนักศึกษาให้มาร่วมเป็นอาสาสมัครด้วยกัน สุดท้ายคือการไปทำกิจกรรมมอบความรักร่วมกันที่บ้านเด็กกำพร้าเพราะเห็นว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้งเกิดจากความรักที่ไม่สมดุล บกพร่อง จึงอยากช่วยกันเติมเต็มให้ได้มากที่สุด ถือเป็นการแสดงความรักให้แก่กันโดยการทำความดีต่อเพื่อนมนุษย์

 

          ด้วยพลังความรักอันบริสุทธิ์ของเยาวชน จะเป็นพลังเพื่อกระตุ้นเตือนสังคม ในการอยู่ร่วมกันอย่างไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันด้วยความรักที่จะทำความดีไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุขและมีการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เพียงเท่านี้เยาวชนที่กำลังจะเป็นอนาคตของชาติก็จะพัฒนามากขึ้น สังคมจะอยู่ได้ด้วยความรักที่มีให้แก่กัน ทำให้มีพลังในการรวมกลุ่มกันทำงานเพื่อการพัฒนาตนเองและผู้อื่น และเกิดเป็นค่านิยม “รักดีไม่ดื่ม ไม่โดดเดี่ยว”

 

          สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ www.thaihealth.or.th สอบถาม 0-2298-0500 ต่อ 1222

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

Update: 16-02-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code