รวมพลัง อสม.อีสาน ต้นแบบนักรณรงค์สุขภาพชุมชน

 

รวมพลัง อสม.อีสาน ต้นแบบนักรณรงค์สุขภาพชุมชน
 
เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 54 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดประกวด อสม. ดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2554 โดยมีภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน 19 จังหวัดเข้าร่วมในการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและระดับภาค จำนวน 11 สาขา ดังนี้ (1) สาขาเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (2) สาขาสุขภาพจิตในชุมชน (3) สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (4) สาขาการบริการใน ศสมช. (5) สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (6) สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (7) สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน (8) สาขาการส่งเสริมสุขภาพ (9) สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (10) สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน (11) สาขาอนามัยแม่และเด็ก ทั้งนี้ อสม.ผู้มีผลงานดีเด่นแต่ละสาขาจะได้รับการคัดเลือกและส่งเข้าประกวดระดับชาติต่อไป
 
รวมพลัง อสม.อีสาน ต้นแบบนักรณรงค์สุขภาพชุมชน
 
การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิด และได้กล่าวย้ำกระบวนการคัดเลือก อสม.ดีเด่นนั้น จะเน้นการเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานจริงในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งที่ดีๆ ร่วมกัน และสามารถนำความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขจะพัฒนาให้ อสม. เป็นต้นแบบนักรณรงค์สุขภาพในชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ และเป็นแกนนำในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น อันจะนำไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 
 
ด้านนายนิรุจน์ อุทธา ผู้ประสานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเครือข่าย อสม. มาโดยตลอด เพื่อให้เครือข่าย อสม. เป็นนักรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพของชุมชน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานในด้านต่างๆของเครือข่าย อสม. ที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน และมีบริการน้ำดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพที่สนับสนุนโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน
   
   
 
 
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน โดย วรลักษณ์ สิกขา 
Shares:
QR Code :
QR Code