รวมพลัง สร้าง “นักสร้างสุของค์กร”

เรื่องโดย : พัชรี  บอนคำ team content www.thaihealth.or.th


รวมพลัง สร้าง “นักสร้างสุของค์กร” thaihealth


แฟ้มภาพ


สว. เปิดโครงการ นสอ. และมอบประกาศนียบัตรแก่นักสร้างสุของค์กรตัวคูณ พร้อมจัดซุ้มและนิทรรศการให้ผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชม


เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 (ที่ผ่านมา) ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) ได้เปิดงานโครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักสร้างสุของค์กร (นสอ.)  กิจกรรมเครือข่ายรวมพลังกินดีไม่มีพุง และกิจกรรมเครือข่ายคนสภาอาสางดเหล้า พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักสร้างสุของค์กรตัวคูณ จำนวน 46 คน โดยมีนางวรารัตน์ อติเทพ เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานพิธีและผู้มอบ และนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมในพิธี


โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) กิจกรรมเครือข่ายรวมพลังกินดีไม่มีพุงและกิจกรรมเครือข่ายคนสภาอาสางดเหล้า เป็นกิจกรรมของทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรเป็นคนทำงานที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ มีความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กร อันส่งผลให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน


โดยภายในงานนอกจากซุ้มประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นต่อไปแล้ว ยังมีการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ องค์กรแห่งความสุข (Happy Work Place) ทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย 1.ทางสงบหรือการมีคุณธรรมจริยธรรม (Happy Soul) 2.สังคมดี (Happy Society) 3.หาความรู้ (Happy Brain) 4.ปลอดหนี้ (Happy Money) 5.ครอบครัวดี (Happy Family) 6.สุขภาพดี (Happy Body) 7.การผ่อนคลาย (Happy Relax) 8.ความสุขทางใจ (Happy Heart)  อีกทั้งยังมีซุ้มรวมพลังกินดีไม่มีพุง ซุ้มกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาพวกเราทำได้ และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Test) ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมและร่วมสนุกอีกด้วย


 

Shares:
QR Code :
QR Code