รวมพลังเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทย

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก


รวมพลังเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทย thaihealth


‘สสค.’หนุน 15 จังหวัด ABE ทำแผนพัฒนาการศึกษาต่อยอด “ความร่วมมือ-ฐานข้อมูล” สู่การจัดการศึกษาไทยแลนด์4.0


สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ร่วมกับ 15 จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ จัดการประชุมปฏิบัติการสรุปบทเรียนโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 เพื่อถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดแข็งและปัจจัยความสำเร็จในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่(ABE: Area-based Education) พร้อมหนุน 15 จังหวัด เดินหน้าจับมือกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) เพื่อพัฒนาแผนการศึกษาร่วมกัน สานฝันใช้ต้นทุนและพลังความร่วมมือในพื้นที่ก้าวไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามนโยบายรัฐ และขับเคลื่อนแผนการศึกษาของจังหวัด


ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสค.เปิดเผยว่าปัจจุบันสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ได้มีความเห็นชอบในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาว่าไม่ได้หมายถึงเรื่องของการเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจำเป็นที่จะต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่ในระดับพื้นที่


“บทเรียนและความสำเร็จที่ผ่านมาของ ABE สามารถนำมาใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนการทำงานของ กศจ. ได้เป็นอย่างดี เพราะการจัดการศึกษาที่ดีที่สุดต้องทำเป็นพื้นที่ จุดเริ่มต้นคือเรื่องข้อมูลที่เป็นปัญหาของพื้นที่ และการเปิดเวทีพูดคุยเพื่อสร้างพลังของเครือข่ายซึ่งจะทำให้เกิดกลไกความร่วมมือ ซึ่งงานของ ABE จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการรวมพลังเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทย thaihealthเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขึ้นในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกลไกการทำงานอย่างมีส่วนร่วม การจัดสรรงบประมาณในระดับพื้นที่และนำไปสู่การจัดทำการพัฒนาแผนการศึกษาจังหวัด”นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศาสติ์   


นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ สสค.กล่าวว่าสิ่งที่ทั้ง15จังหวัด ABE จะต้องกลับไปดำเนินการต่อเพื่อใช้เป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ต่อไปคือ 1.พัฒนากลไกความร่วมมือให้เข้มแข็งมากขึ้นโดยดึงภาคส่วนที่ควรเข้ามาร่วมให้เข้ามาทำงานร่วมกัน 2.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษาที่ยังตกหล่นให้สมบูรณ์ และ 3.สร้างและขยายผลความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและ กศจ.ให้เกิดการจัดทำแผนการศึกษาของจังหวัด   


“ก้าวต่อไปของ ABE นับจากนี้ก็คือการนำเอาต้นทุนที่สำคัญทั้ง3ด้านไปทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานต่อไปใน 2 ประเด็นที่สำคัญเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐหรือไทยแลนด์ 4.0 และตอบโจทย์การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำในพื้นที่ ซึ่งต้นทุนเหล่านี้จะช่วยหนุนเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด 4.0 ไปพร้อมกัน โดยยังคงสอดคล้องกับบริบทปัญหาและความต้องการของพื้นที่ด้วย” นพ.ยงยุทธ


สำหรับจังหวัดที่ดำเนินโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ หรือ ABE ร่วมกับ สสค.ประกอบไปด้วย จังหวัดตราด, นครราชสีมา, น่าน, ภูเก็ต, สุรินทร์, สุราษฎร์ธานี, อำนาจเจริญ, เชียงใหม่, ยะลา, ลำปาง, อยุธยา, ชลบุรี, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย และ กาญจนบุรี โดยในเวทีดังกล่าวมีคณะทำงานจากจังหวัดระยองและราชบุรี ให้ความสนใจเข้าร่วมในเพื่อเก็บประสบการณ์กลับไปขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code