รวมพลังเครือข่ายรณรงค์ กรุงเทพฯ หยุดวัณโรค

ที่มา :  แนวหน้า


รวมพลังเครือข่ายรณรงค์ กรุงเทพฯ หยุดวัณโรค thaihealth


แฟ้มภาพ


ในวันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้เป็น วันวัณโรคสากล (World TB Day) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดสัปดาห์รณรงค์วันวัณโรคในกรุงเทพมหานครขึ้น ระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2562 โดยรวมพลังเครือข่ายภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมรณรงค์ กรุงเทพฯ หยุดวัณโรค เพื่อสร้างความตระหนักและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องวัณโรค แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย


ทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 16 โรงเรียน มีทั้งหมด 20 ทีม และมีผลงานทั้งหมด 22 ผลงาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นักเรียน ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยงต่างๆ และเครือข่าย ภาคประชาชน ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สมาคมปราบวัณโรค แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิ BE Health association บริษัท ซาโนฟี่- อเวนตีส ประเทศไทย ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป รวมจำนวน ทั้งสิ้น 300 คน


นายทวีศักดิ์ เปิดเผยว่า วัณโรคยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลก ได้จัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรคสูงที่สุดใน 3 กลุ่ม คือ มีผู้ป่วยวัณโรค มีผู้ป่วยวัณโรคติดเชื้อเอชไอวี และ มีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จากการรวบรวมข้อมูลในปี 2561 พบมีผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท มากกว่า 12,000 ราย และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่รับรายงานมากกว่า 40 ราย ในขณะที่ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่มารับการรักษาจนหายในปี 2560 มีประมาณร้อยละ 76 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดว่า จะต้องมีผู้ป่วยที่รับการรักษาจนหายมากกว่าร้อยละ 85 จึงจะสามารถลดปัญหาการแพร่กระจายเชื้อ วัณโรคในสังคมได้ ดังนั้นประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ต้องอยู่ในบริเวณที่มี คนแออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ ควรได้รับการคัดกรองอาการเข้าข่ายสงสัยวัณโรค โดยตรวจสุขภาพประจำปี เอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง หากพบสิ่งผิดปกติต้องรีบพบแพทย์เพื่อรับการ วินิจฉัย และตรวจรักษา เพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิต ด้วยวัณโรค และทำให้วัณโรคหมดไปจากโลกนี้ สอดคล้องกับคำขวัญขององค์การอนามัยโลกในปีนี้ว่า IT'S TIME TO ZERO TB ถึงเวลาแล้วที่ทุกคน ทุกวัย ทุกอาชีพ ต้องช่วยกันค้นหาผู้ป่วยวัณโรค และนำเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างรวดเร็ว เพื่อยุติวัณโรค


สำหรับผู้มีอาการเข้าข่ายสงสัยเป็นวัณโรค และแนะนำให้ไปตรวจวินิจฉัย ตั้งแต่เริ่มมีอาการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ฉีดวัคซีนบีซีจี ป้องกันวัณโรคในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 7 ปี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค 02-8608751-6 ต่อ 515 ในเวลาราชการ

Shares:
QR Code :
QR Code