รวมพลังชุมชน สู่การสร้างอาชีพ

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)โดย ตอฮีตร์ สายอิด 


ภาพประกอบจากมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)


รวมพลังชุมชน สู่การสร้างอาชีพ thaihealth


มัสยิดบ้านทุ่งคา ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพโครงการส่งเสริมอาชีพกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนบ้านทุ่งคา ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ มัสยิดบ้านทุ่งคา จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพโครงการส่งเสริมอาชีพกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการมัสยิดครบวงจร ของแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) โดยมีนายอนุชาน หลานเด็น กำนัน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและมีนายอับดุลห้าฝาด ขจัดภัย อีหม่ามประจำมัสยิด กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี


กิจกรรมส่งเสริมอาชีพของมัสยิดบ้านทุ่งคาเป็นที่กิจกรรมที่เสริมสร้างบทบาทของมัสยิดในการพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการมัสยิดครบวงจรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบทบาทของมัสยิดในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการปลูกผักแบบปลอดสารพิษ และส่งเสริมการรวมกลุ่มการสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่


1.กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีเกษตรธรรมชาติ เพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย


2.กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ (MOA) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้


รวมพลังชุมชน สู่การสร้างอาชีพ thaihealth– การปรับสภาพดิน


– การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ


– การทำน้ำหมักชีวภาพ


– เทคนิคการปลูกพืช ผัก และการเพาะเลี้ยงเห็ด ปาล์ม เห็นแครงและเห็ดฟาง


3.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกร ตามกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ (MOA) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับเกียรติจากนายชวลิต จันทร์ย่อง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.โคกยาง อ.คลองท่อม จ.กระบี่ มาเป็นวิทยาถ่ายทอดประสบการณ์ และให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า เห็ดแครงพื้นเมือง และนายอนันต์ เขียวสด เป็นวิทยากร เรื่องกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


หลังจากการเข้าอบรมกิจกรรมชาวบ้านจำนวน 30 ได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มสร้างอาชีพซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มเพาะเห็ด และกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อสร้างรายได้ ภายใต้การบริหารมัสยิดครบวงวงจรของมัสยิดบ้านทุ่งคา จ.กระบี่ผลการดำเนินงานจะเป็นอย่างไร ทางสสม.ใต้กลางจะรายงานให้ทราบต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code