รวมพลังครูเชียงใหม่ รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

หนุนนโยบายรัฐสร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 %

 

รวมพลังครูเชียงใหม่ รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยร่วมกันระดมความคิด และระดมสมอง เพื่อหาแนวทางในการป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ ณ อาคารหอประชุม 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

            ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในการเปิดการสัมมนา กล่าวว่า ชื่นชมคุณครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน ที่ได้มารวมพลังของชาวจังหวัดเชียงใหม่ในงานสัมมนาวันนี้ เพื่อร่วมกันระดมความคิดหาแนวทางในการป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะบุหรี่เป็นสารเสพติดชนิดแรกที่นำไปสู่การติดสารเสพติดอื่นๆ และการมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างอื่นต่อไป

 

โรงเรียนมีบทบาทสำคัญมาก ในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ เพราะเยาวชนจะใช้เวลาส่วนใหญ่ 1 ใน 3 ของแต่ละวันอยู่ที่โรงเรียน และเยาวชนมักจะริเริ่มทดลองการสูบบุหรี่ระหว่างอายุ 13-15 ปี  แนวโน้มที่วัยรุ่นจะตัดสินใจสูบบุหรี่หรือไม่นั้น สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ที่กำหนดให้สถานศึกษาที่ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง การสัมมนาในวันนี้ จึงเป็นเวทีที่รวมบุคลากรทางการศึกษาผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหานี้ ที่จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของการทำงานในเรื่องนี้ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

 

            นายทองหล่อ พรมสาส์น ครูจากโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ผู้ประสานงานเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ. 2552 ถึง ต้นปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 13 แห่ง เป็นโรงเรียนนำร่อง ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สสส. ได้ดำเนินมาตรการเพื่อให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งมี 6 มาตรการที่สำคัญ คือ 1.การประกาศนโยบาย 2.การสร้างสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ 3.การบูรณาการในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 4.การส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ในโรงเรียน 5.การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมรณรงค์ และ 6.การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบและมีส่วนร่วมในการช่วยให้โรงเรียนปลอดบุหรี่

 

            บทเรียนจากการดำเนินงานของ 13 โรงเรียนนำร่อง จะถูกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาครั้งนี้ รวมถึงการระดมความคิด เพื่อหาแนวทางและมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ในการทำให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ซึ่งมาตรการเหล่านี้ จะขยายผลให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และจากการที่กระทรวงสาธารณสุข  ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 กำหนดให้สถานที่ทำงานและสาธารณะต่างๆ เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% และการสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้บริหารจากสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมประมาณ 150 แห่ง ร่วมกันระดมความคิด และระดมสมอง เพื่อหาแนวทางและมาตรการที่จะทำให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนายทองหล่อ กล่าวเพิ่มเติม

           

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ภายหลังจากที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้สนับสนุนให้เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่แต่ละภูมิภาค ขยายการอบรมและถอดบทเรียนโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อสนับสนุนนโยบายรั้วโรงเรียนป้องกันยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ของกระทรวงสาธารณสุข ได้มาตรการขับเคลื่อน 7 ขั้นตอน ให้เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ ดังนี้

1.การมีคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการ เพื่อให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ 2.การประกาศนโยบายโดยฝ่ายบริหารที่จะดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมายอย่างจริงจัง ให้ นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน รวมถึง ผู้ปกครองได้รับทราบ 3.จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดจากควันบุหรี่ ได้แก่ การติดป้ายประกาศที่หน้าโรงเรียน ติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ให้ทั่วบริเวณโรงเรียน 4.สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในวิชาเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 5.ส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ให้นักเรียนและบุคลากร 6.ให้นักเรียนร่วมรณรงค์ 7.ขยายผลการรณรงค์สู่ชุมชนโดยรอบโรงเรียน

 

ทั้งนี้ การที่โรงเรียนดำเนินมาตรการต่างๆ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ที่จะไม่กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ และช่วยเอื้อให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ง่ายขึ้น      

 

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ครูทองหล่อ พรมสาส์น      ผู้ประสานงานเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่

                                    โทร.08-6921-5696  

นายธวัชชัย ก่อบุญ            ผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โทร.0-2278-1828 หรือ 08-4127-8624 อีเมล์ [email protected]

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

update : 09-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ