รร.สุขภาวะใน 3 จว.ใต้

ที่มา : มติชน 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มติชน 


เผยนักเรียน 3 จว.ใต้ขาดสารอาหาร thaihealth


โครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมสู่โรงเรียนสุขภาวะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 


น.ส.พิณสุดา สิริธรังศรี ผู้จัดการโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมสู่โรงเรียนสุขภาวะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า การดำเนินงานของโครงการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาผู้เรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สุขภาวะที่บูรณาการระหว่างโรงเรียน บ้าน สถาบันศาสนา และชุมชน 15 เครือข่าย 114 โรงเรียน ใน จ.นราธิวาส จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี ซึ่งประเด็นที่เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนของพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และแนวทางการพัฒนาร่วมกันใน 5 เรื่องหลัก คือ 1.อาหาร โภชนาการ 2.ตระหนักเรื่องเหล้า บุหรี่ 3.สุขภาวะทางเพศ 4.คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ การเรียนรู้ศาสนาที่จะส่งผลให้เด็กเป็นคนดี และ 5.ความเชื่อมโยงสู่คุณภาพการศึกษา สุดท้ายเด็กต้องมีร่างกายที่ดี สุขภาพอนามัยที่ดี มีจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดี


นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการใช้การทำงานแบบเครือข่าย เนื่องจากบริบทของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ พบปัญหาที่ความแตกต่างกัน จนเกิดการรวมตัวของโรงเรียนที่มีปัญหาเหมือน หรือใกล้เคียงกัน เพราะบางปัญหาไม่สามารถแก้ได้ด้วยตัวคนเดียว ดังนั้น เมื่อส่งเสริมการทำงานเป็นเครือข่ายโรงเรียน โดยใช้ปัญหาเป็นตัวตั้ง จึงก่อให้เกิดประโยชน์ในการร่วมกันพัฒนา ถือเป็นการสร้างกลไกในการรวมพลัง โดยสิ่งที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย ต้องการพัฒนามากที่สุดคือ การให้ลูกเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ อ่านออก เขียนได้ มีพฤติกรรมดี ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้ง เรียกร้องเรื่องการสอนศาสนาในโรงเรียน เพราะต้องการให้ลูกอยู่ในหลักของศาสนาอิสลามด้วย


น.ส.นินูรไอนี หะยีนิเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ จ.นราธิวาส กล่าวว่า เข้าร่วมโครงการในเครือข่ายลูโบ๊ะเยาะ โดยข้อดีของการทำงานเป็นเครือข่ายคือ การร่วมกันแชร์ประสบการณ์ แต่ละโรงเรียนจะมีจุดเด่นที่มาทำงานร่วมกัน ได้เห็นปัญหาบางอย่างที่เป็นจุดต่าง ก็ประสานการทำงานร่วมกันได้ อีกทั้ง ยังได้ความยั่งยืน และความร่วมมือเพิ่ม โดย 3 ปีที่เข้าร่วมประสบความสำเร็จมากในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ อยากให้ส่วนกลางเป็นกระบอกเสียงในสภาวการณ์ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยจุดที่ควรพัฒนามากที่สุดในขณะนี้คือ เด็กมีปัญหาเรื่องภาวะทุพโภชนาการ ขาดสารอาหาร

Shares:
QR Code :
QR Code